Jump to Navigation

Предлози од граѓански сектор

Предлози

Македонско здружение на млади правници, Институт за човекови права и Коалиција сите за правично судење

Предлог

Прилог публикација

Одговор од Министерство за правда

 

Македонско здружение на млади правници

Предлог

Oдговор од Министерство за внатрешни работи

Oдговор од Министерство за правда

 

Институт за европска политика

Предлог

Oдговор од Министерство за внатрешни работи

Oдговор од Министерство за правда

Oдговор од Министерство за информатичко општество и администрација

 

Хелсиншки комитет за човекови права на Македонија

Предлог

Oдговор од Министерство за труд и социјална политика

Oдговор од Министерство за внатрешни работи

Oдговор од Министерство за образование и наука

Oдговор од Министерство за правда

 

Национален младински совет на Македонија

Предлог

Одговор од Агенција за млади и спорт

Одговор од Министерство за образование и наука

 

СОС Детско село Македонија

Предлог

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

 

Здружение ХОПС Опции за здрав живот

Предлог

Одговор од Министерство за здравство

 

ХЕПА Македонија – Национална организација за унапредување на здравјето со физичка активност

Предлог

 

Асоцијација на советници за развој на кариера

Предлог

Одговор од МТСП

 

Здружение за промовирање еднакви можности – Свет за сите

Предлог

Одговор од Министерство за локална самоуправа

 

Здружение за електрични возила Електромобилност Македонија

Предлог

Одговор од Министерство за финансии

Одговор од Министерство за транспорт и врски

 

Асоцијација за чиста животна средина Ајде Македонија

Предлог

Одговор од Агенција за храна и ветеринарство

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

Одговор од Министерство за животна средина и просторно планирање

 

Балканија – Балканска асоцијација за алтернативен туризам

Предлог

Одговор од Министерство за економија

 

Рурална коалиција

Предлог

Одговор од Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

 

Македонска спортска стрелачка федерација

Предлог

 

Светска академија за карпеста уметност

Предлог

 

Предлог од областа на геодезијата и катастарот

Предлог

Одговор од Агенција за катастар на недвижности

 

Здружение на внатрешни ревизори на Македонија

Предлог

Одговор од Министерство за финансии

 

Институт за демократија Социетас Цивилис – Скопје

Предлог

Одговор МП

 

Здружение Конект

Предлог

Одговор МФ

 

Транспаренси Интернешнл – Македонија

Предлог

Одговор МЕ

Одговор МП

 

Здружение ХОПС – Опции за здрав живот – Скопје

Предлог

 

Асоцијација за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје

Предлог

 

Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на Општина Велес МОБИЛНОСТ – Велес

Предлог

 

Здружение на граѓани со коагулопатии ХЕМО-ВИЛ-Скопје

Предлог

Здружение на преведувачи на Република Македонија

Предлог

Одговор МФ

Одговор МТСП

 

Здружение на граѓани Заедница на Хрвати во Република Македонија Скопје

Предлог

Одговор

 

Здружение за еднакви можности Езерка Струга

Предлог

Одговор

 

Здружение за одржлив развој на регионот УНИКОРН Струмица

Предлог

Одговор

 

Здружение Национален ромски центар НРЦ Куманово

Предлог

 

Здружение на граѓани Центар за Даунов синдром Скопје

Предлог

 

Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникациите Дијалог Скопје

ПредлогОдделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut