Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладините организации

 

Почитувани посетители,

 

Добредојдовте на веб локацијата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата. Одделението е формирано како резултат на заложбите на Владата на Република Северна Македонија за институционализирање на соработката, промовирање, поддршка и унапредување на партнерските односи со граѓанскиот сектор.

Одделението е надлежно да го следи и координира спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, се грижи за унапредување на соработката на Владата со граѓанскиот сектор, преку вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање политики и создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор, врши стручно-административна поддршка на работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации и на Комисијата за организации со статус од јавен интерес.

Во соработката со граѓанскиот сектор, Одделението ги почитува принципите на взаемна доверба, партнерство, независност, плурализам, учество, транспарентност, одговорност, еднакви можности и недискриминација.

Одржана 28. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 20 јануари 2021 година се одржа 28. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. На седницата Советот го разгледа и усвои Извештајот за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за 2020 година, утврди позитивно мислење по Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година, како и по текстот на Огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2021 година.

Дополнително на оваа седница, Советот дискутираше и го одложи од разгледување материјалот Предлози за изменување на Одлуката за критериумите и постапката за распределба на средства наменети за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за наредната тематска седница која ќе се одржи на 29 јануари 2021 година.

Undefined

Повик до граѓанските организации за придонес во работата на Главниот штаб за управување со кризи

На 25. седница, одржана на 2.12.2020 година, Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, номинираше два претставници на здруженија и фондации за учество во работата на Главниот штаб за управување со кризи, без право на глас: Уранија Пировска, Хелсиншки комитет за човекови права Скопје и Зоран Дранговски, Македонско здружение на млади правници Скопје.

Врз основа на Одлуката на Владата на Република Северна Македонија бр.44-11138/1 од 20.11.2020 година за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест Ковид-19 предизвикана од вирусот САРС-КОВ-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението, Главниот штаб за управување со кризи е во постојано заседание.

Во насока на транспарентна работа и опфаќање на поголем број теми кои се од значење за пошироката јавност, Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор  ги повикува граѓанските организации активно да придонесат во работата на Главниот штаб, и да доставуваат предлози на теми и актуелни прашања за разгледување на седниците на Главниот штаб на следните адреси: Uranija.pirovska@mhc.org.mk и zdrangovski@myla.org.mk.

 

Macedonian

Одржана 27. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Screenshot_2.png

На 28 декември 2020 година се одржа 27. (дописна) седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за планирање на областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година. На седницата Советот ја разгледа Предлог-програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2021 година, изработена согласно предлозите од граѓански организации и коментарите од органите на управата. Советот препорача намалување на бројот и конкретизирање активностите, а во однос на висината на грантовите, мнозинството членови на Советот го поддржа предлогот од 600.000 до 900.000 денари.

 

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS