Кодекс за граѓански организации

 

Кодексот за граѓански организации претставува заедничка инцијатива на повеќе од 50 граѓански организации. Целта на Кодексот е да го зајакне системот на саморегулација и да придонесе за поголема професионалност и отчетност на организациите. Кодексот е доброволен, а секоја граѓанска организација која ќе му пристапи презема одговорност за почитување и практикување на заложбите, вредностите и стандардите утврдени во него. 51 граѓанска организација веќе го потпишаа Кодексот, а сите заинтересирани организации кои сакаат да пристапат ќе најдат повеќе информации на следниот линк: https://mcms.mk/mk/kodeks-za-go

Кодекс за граѓански организации

Macedonian

Работилница за информирање, комуникација и консултација со засегнатите страни на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанскотоопштество

Во организација на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската унија, на 24 и 25 ноември 2021 година, се одржа онлајн Работилница за информирање, комуникација и консултација со засегнатите страни на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Целта на работилницата беше да се постигне заедничко разбирање за главните предуслови за ефективна внатрешна и надворешна комуникација на Советот, подобрување на севкупниот квалитет на планирање на комуникациските активности на Советот, дискутирање за пристапите на стратешка комуникација со главните чинители, договор за следните чекори во развојот на годишната програма за работа и годишниот план за комуникација на активностите на Советот.

Агенда

Macedonian

Извештај за пријавени организации со кандидати и Jавен повикза гласање за избор на член на Советот за областа Заштита на животната средина

 

Врз основа на член 7 одОдлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Генералниот секретаријатна Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавуваИзвештај за пријавени организации со кандидатипо Јавниот повикза избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациитеза областaЗаштита на животната средина,објавен на 3.11.2021 годинаи Јавен повикдо организациитеда го дадат својот глас само за еден од кандидатите.Секоја активна организацијарегистрирана во Централниот регистар исо област на дејствувањеЗаштита на животната средина, може да гласа само за еден кандидат,освен за кандидатот од својата организација, со пополнување на образецот за гласање и негово доставување по пошта или електронска поштана nvosorabotka@gs.gov.mk, до 9.12.2021 година. Во прилог на образецот за гласање се доставува копија од Тековна состојба издадена од Централниот регистар (како потврда дека областа на дејствување на организацијата е Заштита на животната средина).Организациите што го оствариле своето право на глас во периодот од 14 до 29.04.2021 година, од 7 до 21.6.2021 година или од 28.07 до 11.08.2021 година и нивниот глас се сметал за важечки, немаат право повторно да гласаат.

 

Извештај со јавен повик за гласање мк

Извештај со јавен повик за гласање ал

Образец за гласање

Macedonian

Одржана 2. седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 18.11.2021 година се одржа Втората седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. Советот утврди позитивно мислење на Предлог-Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, оценувајќи декапредложените приоритети и цели се во согласност со стратешките документи на Владата и ресорните министерства, Извештајот на Европската Комисија за Северна Македонија за 2021 година, состојбите и потребите на граѓанското општество во државата и новите трендови за поддршка на граѓанските организации во регионот.

Советот на оваа седница упати барање до Владата да го преиспита  планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година и да овозможи континуитет на воспоставените практики, односно сè до утврдување на сеопфатна реформа во системот на државно финансирање на граѓанските организации, средствата за оваа намена да се планираат во Раздел 040.01 – Влада, ставка 463 – Трансфери до невладини организации.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS