Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува Јавен повик за мерката Практиканство за вклучување на корисници на гарантирана минимална помош

Дали сте граѓанска организација која има потреба од дополнителна работна сила? Дали сакате да им помогнете на лицата корисници на гарантирана минимална парична помош да се вклучат на пазарот на трудот и преку практиканство ги подобрат своите вештини и знаења за понатамошно вработување ?

Ако одговорот е - ДА , активната мерка 5. Практиканство (ИПА) е соодветна за Вас.

Јавниот оглас за мерка 5. Практиканство (ИПА) е објавен од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021г .

Огласот е наменет за работодавачи, односно граѓански организации кои сакаат да ангажираат практиканти, како и за лица корисници на гарантирана минимална помош, а се регистрирани како невработени во АВРСМ.

 

Macedonian

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, на барање на Одборот за национална рамка на квалификации, објавува Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност. Кандидатите за член на Секторската комисија за уметност потребно е да ги исполнуваат условите содржани во јавниот повик и да бидат поддржани од организации кои се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик, а во статутот имаат утврдено дејности и цели во областа на културата и уметноста. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Пријава за Секторска комисија за уметност“ најдоцна до 12 ноември 2021 година.

 

Јавен повик

Пријава

 

Macedonian

Jавен повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество во областа Заштита на животната средина

Генералниот секретаријатна Владата објавува Jавен повикза избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општествоод редот на здруженијата и фондациите за областаЗаштита на животната средина.Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, на адреса: Влада на Република Северна Македонија, Генерален секретаријат, Одделение за соработка со невладини организации, бул. „Илинден“ бр.2, 1000 Скопје, со назнака: „Пријава за избор на член на Советот“ или да се достави лично во архивата на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат, од 8:30 до 15:30 часот. Рокот за поднесување на пријавите е до 17 ноември 2021 година.

Јавен повик

Пријава

 

Macedonian

Консултации за Нацрт-Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024

 

Граѓанското општество е клучна компонента на секој демократски систем и продолжува да биде препознаено како такво од државните институции. Стратегијата на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024 година, има за цел унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество кое придонесува во зајакнување на демократското управување и воспоставување на структурен дијалог со граѓанското општество. Нацртот на овој стратешки документ е резултат на повеќемесечна активност на Работната група составена од претставници на Генералниот секретаријат на Владата, ресорните министерства и граѓанските организации кои доставија предлози на повикот објавен на www.nvosorabotka.gov.mk во мај оваа година.Се повикуваат сите заинтересирани граѓански организации да достават мислење по Нацртот на Стратегијата и Акцискиот план, со конкретни забелешки и предлози, до 10 ноември 2021 година, по електронски пат на адреса nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Мислење по Нацрт-Стратегијата 2021-2024“.

Нацрт-Стратегија

Нацрт-Акциски план

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS