Презентација на Извештајот за Индексот на оджливост на граѓанските организации во Северна Македонија

Одделението за соработка со невладини организации учествуваше на презентацијата на Извештајот за Индексот на оджливост на граѓанските организации во Северна Македонија за 2018 година, што се одржа на 29.11.2019 година, во организација на Балканската мрежа за развој на граѓанско општество (БЦСДН).

Во Извештајот констатиран е напредок во сите специфични димензии на одржливост: правно опкружување, финансиска одржливост, застапување, обезбедување услуги, секторска инфраструктура и имиџ на јавноста, освен во организацискиот капацитет  на организациите.

Macedonian

Одржана 17. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 25 ноември 2019 година во Клубот на органите на управата, се одржа 17. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. 

Советот го разгледа и усвои Извештајот од учеството на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во работата на Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмските активности на граѓански здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година во својство на набљудувачи.

Macedonian

Јавен повик за избор на четири членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на седницата одржана на 28.10.2019 година констатира дека на членот во областа „Медиуми и информатичко општество“  на лично барање му престанува членувањето во Советот, а на седницата одржана на 25.11.2019 година, Советот констатира дека на членовите во областите „Наука, образование и доживотно учење“, „Заштита на маргинализираните лица“ и „ЕУ интеграции и политики“ им престанува членувањето во Советот поради отсуство од три седници во текот на една година, согласно член 9 став 1 алинеја 2 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр. 98/2016, 164/2017 и „Службен весник на РСМ“ бр. 97/2019).

Macedonian

Извештај за пријавени организации со кандидати и Јавен повик за гласање за избор на член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за областа „Економски и одржлив развој“

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Извештај за пријавени организации со кандидати по Јавниот повик за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите, за областите „Економски и одржлив развој“ и „Медиуми и информатичко општество“ (објавен на 29.10.2019 година) и Јавен повик за гласање за избор на еден член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите за областа „Економски и одржлив развој“.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS