Извештај за пријавени организации со кандидати и Јавен повик за гласање за избор на член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за областа „Економски и одржлив развој“

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Извештај за пријавени организации со кандидати по Јавниот повик за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите, за областите „Економски и одржлив развој“ и „Медиуми и информатичко општество“ (објавен на 29.10.2019 година) и Јавен повик за гласање за избор на еден член на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на здруженијата и фондациите за областа „Економски и одржлив развој“.

Macedonian

Консултативни средби со граѓанските организации за утврдување на приоритетните области за финансирање на здруженијата и фондациите од Буџетот за 2020 година

Со цел воспоставување на редовна пракса на широки консултации за утврдување на приоритетите за финансирање на граѓанските организации од државата, Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), организираше три консултативни средби со граѓански организации во Скопје (12.11.2019 година), Битола (14.11.2019 година) и Штип (15.11.2019 година).

Macedonian

Консултации за утврдување на приоритетите за финансирање на граѓанските организации од Буџетот за 2020 година

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во соработка со Одделението за соработка со невладини организации во Генерален секретаријат, ве поканува да земете учество во консултациите за утврдување на приоритетите за финансирање на граѓанските организации од Буџетот за 2020 година. Консултациите се организираат во рамките на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“ која е финансирана од Европската Унија. 

Macedonian

Одржана 16. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

На 28 октомври 2019 година во Клубот на органите на управата, се одржа 16. седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. 

Советот ги разгледа Барањата за престанок на членување во Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор поднесени од членовите Бесим Небиу и Марјан Николов и го констатираше нивниот престанок на членување во Советот. За таа цел објавен е Јавен повик за избор на двајца членови на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор од редот на граѓанските организации, во областите Економски и одржлив развој и Медиуми и информатичко општество, а за учество во работата на Одделението при подготовка на Извештајот за бројот на пријавени организации со кандидати, беа номинирани: Ирена Цветковиќ и Уранија Пировска. Советот ја разгледа и Листата за евиденција за присуство/отсуство на членовите на Советот, подготвена од страна на Одделението и одлучи дека согласно Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, член 9 став 1 алинеја 2, поради отсуство од три седници на Советот во текот на една година, им престанува членувањето во Советот на членовите: Славјанка Петровска од Министерство за внатрешни работи; Хајрије Сопи од Министерство за култура и Дарко Каевски од Агенцијата за млади и спорт.

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS