Повик за проекти преку Интерег Еуро-МЕД транснационалната програма

Секретаријатот за европски прашања го најавува отворањето на првиот повик за проектни предлози во рамки на Интерег Еуро-МЕД транснационалната програма. Овој повик за проектни предлози е насочен кон приоритет 3 од Програмата, „Управување во Медитеранот“, специфична цел „Други активности за поддршка на подобрено управување преку соработка“.

Повикот ќе биде отворен од 24 февруари до 24 мај 2022 год. и истиот ќе поддржи 2 типа на проекти: тематски проекти во заедницата и проекти за институционален дијалог.

Macedonian

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Листа на кандидати според бројот на добиени гласови за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областa Родова еднаквост.

 

Листа на кандидати според бројот на добиени гласови

Macedonian

Одржана 4. седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 10.02.2022 година се одржа Четвртата седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество. На оваа седница, Советот го разгледа и усвои Извештајот за работа на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество за 2021 година.

Macedonian

Извештај за пријавени организации со кандидати и Jавен повик за гласање за избор на член на Советот за областа Родова еднаквост

Врз основа на член 7 од Одлуката за формирање на Совет за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата – Одделение за соработка со невладини организации објавува Извештај за пријавени организации со кандидати по Јавниот повик за избор на член на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество од редот на здруженијата и фондациите за областa Родова еднаквост, објавен на 10.1.2022 година и Јавен повик до организациите да го дадат својот глас само за еден од кандидатите. Секоја активна организација регистрирана во Централниот регистар и со област на дејствување Родова еднаквост, може да гласа само за еден кандидат, освен за кандидатот од својата организација, со пополнување на образецот за гласање и негово доставување по пошта или електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mk, до 15.2.2022 година. Во прилог на образецот за гласање се доставува копија од Тековна состојба издадена од Централниот регистар (како потврда дека областа на дејствување на организацијата е Родова еднаквост).

Извештај со јавен повик за гласање мк

Извештај со јавен повик за гласање ал

Образец за гласање

Macedonian

Pages

Subscribe to Одделението за соработка со невладините организации RSS