Контакт

                                                                                                                           

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Булевар "Илинден" бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 191

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Име и презиме

Институција/Организација

e – mail адреса

Славјанка Петровска 

Министерство за внатрешни работи

slavjanka_petrovska@moi.gov.mk;

slavjanka.petrovska@gmail.com

 

Валентина Шаурек

Министерство за правда

vsaurek@mjustice.gov.mk   

 

 

Министерство за финансии

 

Софија Кузмановска

Министерство за економија

Sofija.kuzmanovska@economy.gov.mk

 

Андријана Велевска

Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство

andrijana.velevska@mzsv.gov.mk

 

Ангелина Бачановиќ

Министерство за здравство

angelina.bacanovik@zdravstvo.gov.mk

 

Сафет Незири

Министерство за образование и наука

safet.neziri@mon.gov.mk

Душан Томшиќ

 

Министерство за труд и социјална политика

dtomsic@mtsp.gov.mk

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com;      

eli.cakar@mls.gov.mk

Хајрије Сопи

Министерство за култура

hajrie.sopi@kultura.gov.mk

Сашо Секуловски

Министерство за животна средина

S.Sekulovski@moepp.gov.mk;        

sekulovskisaso@yahoo.com

Гордана Гапиќ-Димитровска

Министерство за информатичко општество и администрација

gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Христина Конеска Бероска

Секретаријат за европски прашања

Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

Атула Касуми

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

atulla.kasumi@siofa.gov.mk

Дарко Каевски

Агенција за млади и спорт

darko.kaevski@yahoo.com

Фани Каранфилова Пановска

Развој на граѓанскиот сектор

Фондација Отворено општество-Македонија Скопје

fani.karanfilova@fosm.mk;       

fosm@fosm.mk

Сабина Факиќ

Демократија и владеење на правото

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

ccc.sfakic@gmail.com

sfakic@ccc.org.mk

Уранија Пировска

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

Марјан Николов

Економски и одржлив развој

Центар за економски анализи Скопје

info@cea.org.mk;             

makmar2000@yahoo.com

Мимоза Богданоска Јовановска

Наука, образование и доживотно учење

Македонско научно друштво Битола

mimoza.jovanovska@fikt.edu.mk;       

mimoza.jovanovska@uklo.edu.mk;    

mimozajovanovska@yahoo.com

Зоран Илиески

Млади

Коалиција на младински организации Сега Прилеп

zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk

Марио Јанчев

Социјална заштита и заштита на деца

Здружение на граѓани СОС Детско село Македонија Скопје

mario.jancev@sos.org.mk;

mariojancev@gmail.com

Јасна Мандиќ

Заштита на маргинализираните лица

Здружение на граѓани Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби Скопје

jasnaer@yahoo.com

Ирена Цветковиќ

Родова еднаквост

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

irena.cvetkovik@gmail.com

Елизабета Божиноска

Заштита на здравјето

Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје

elizabeta.bozinoska@hera.org.mk

Лилјана Јоноски

Земјоделство и рурален развој

Здружение Рурална коалиција Куманово

liljana.jonoski@gmail.com

Јане Чаловски

Култура

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

yanecalo@gmail.com

Бесим Небиу

Медиуми и информатичко општество

Здружение на новинарите на Македонија Скопје

besimn@gmail.com

Ана Чоловиќ Лешоска

Заштита на животната средина

Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје

ana@bankwatch.org;

ana@ekosvest.com.mk

Силвија Митевска

Спорт

Здружение за унапредување на меѓусебна доверба Такт Скопје

mitevska.takt@gmail.com

Љупчо Петковски

ЕУ интеграции и политики

Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики Евротинк-Центар за европски стратегии

ljupcho.petkovski@eurothink.mk;

petkovski4@gmail.com