Список на ОЈИ

 

 

Список на здруженија и фондации на кои им е доделен статус на

организација од јавен интерес

 

 

Име на организацијата

 

Седиште

Број на решение со кое е доделен статус на ОЈИ

Дејност од јавен интерес

Целна група

Контакт информации

1.

Непрофитна организација за стипендирање на студенти и подршка на научно-истражувачки активности - Фондација ПЕКСИМ Скопје

Скопје

ул.„Народен фронт“ бр.17

Бр.41-9030/1 од 11.12.2013 год.

-Наука, образовение и обука во образовниот процес

- Младина и студенти

 

Веб страница:

www.peximfoundation.org

 

Е-пошта:

contactus@peximfoundation.org

fondacija.pexim@yahoo.com

 

Тел.:

02/3248-000

2.

Здружение Фонд за подобра иднина на Пласница и Преглово Пласница

Пласница

Бр.44-2124/1 од 31.5.2017 год.

- Локален и инфраструктурен развој

 

- Општа целна група – поширока јавност

Е-пошта:

fppipplasnica@gmail.com

 

Тел.:

071 438 495

3. Унија на македонски професионални асоцијации во креативните индустрии УМПАКИ - Скопје 

Скопје

бул. Свети Климент Охридски бр. 63А/8

Бр.45-8546/1 од 19.11.2019 год. - Уметност, култура и заштита на културното наследство

- Општа целна група – поширока јавност

- Младина и студенти

- Експерти од одредена област

-претприемачи

Веб страница:

www.umpaki.org

 

Е-пошта:

info.umpaki@gmail.com

 

Тел.:

072/ 230-688

 

 

 

Macedonian