Одлука за финансиска поддршка на здруженија и фондации

Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.10.2015 година донесе Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации. Одлуката е објавена во „Службен весник на РМ" бр.195/2015. Со здруженијата и фондации на кои им се доделени финансиски средства во износ од 300.000 денари ќе бидат склучени договори за обезбедување финансиска поддршка, а договорен период за спроведување на проектите е до 30.06.2016 година.

Macedonian