Submission #275

Жени и родови прашања
Здружение на еднородителки семејства ДЕЛ ОД СИТЕ Битоа
/
delodsite@gmail.com
071 232 482, 078 31 35 37
ул.„Анести Пановски“ бр.13 7000 Битола
Здружението преку активностите ќе ја инфрмира пошироката јавност и креаторите на политики за големината на оваа ранлива категорија на граѓани и деца и ќе информира за нивните потреби и предизвици со кои секојдневно се соочуваат.
Ќе превзема активности за помош , олеснување или надминување на предизвиците со кои се соочува оваа група граѓани и ќе предлага мерки, можни решенија и политики на локално и државно ниво со цел надминување на ризикот од сиромаштија и полесно интегрирање на оваа група во општеството. Сите овие активности ќе бидат во согласност со меѓународните повелби за човекови права, меѓународни повелби за правата на децата и меѓународни повелби за правата жените и половата еднаквост.
Преку работа на проекти, анкети,средби, работилници , настани , обуки, и иницијативи кај надлежните органи и институции ќе се стреми кон реализација на следните цели:
- Идентификување на еднородителските семејства и нивно мапирање ( број, пол, број на членови, потреби ризици...)
- Идентификување на општите и специфични потреби на родителите од еднородителски семејства
- Идентификување на општите и специфични потреби на децата од еднородителски семејства.
- Зајакнување на човечкиот потенцијалот на родителите и децата преку обезбедување на психосоцијална поддршка со цел намалување на стресот и заложбата за подобро психофизичко здравје како предуслов за поквалитетно родителство и детство.
- Заради ублажување или надминување на ризикот од сиромаштија ќе се залага за полесен пристап на пазарот на трудот и поголема вработливост на членовите од еднородителските семејства како и
- Заложби за полесно решавање на проблемот на домување кој заедно со сиромаштијата и невработеноста силно ги засега овие семејстава
- Гемнерално ќе се стреми кон постигнување на подобри решенија и функционирање на социјалната држава и со тоа зголемување на можноста со социјална инклузија.
Граѓански ресурсен центар
Катерина Тошевска
10
/