Submission #4

Култура
Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникации Дијалог Скопје
Facebook: МРК ДИЈАЛОГ
jasminabosevska@yahoo.com
070/786-872
Ул. Орце Николов бр. 81/3-2
Здужението на граѓани за мотивација и развој на комуникации ДИЈАЛОГ Скопје е граѓанска организација чијашто мисија е да креира проекти, размислувања, активности, да информира, да превзема чекори кои ќе значат НЕШТО за поединец, група на луѓе или пак, за целото општество, можеби и за светот. Во основата на нашата мисија е создавање на амбиенти кои ќе имаат поттикнувачка енергија за мултиплицирано создавање идеи (од мноштво поединци или групи на луѓе), и проекти кои можат да влијаат врз креирањето стратегии од кои придобивки може да има секој човек, граѓаните од различни целни групи, деца, младинци, бизнис секторот, општеството. Идеите и проектите на здружението ДИЈАЛОГ во својата суштина се препознатливи, иновативни, креативни кои би можеле да се прифатат како дел од програми кои го менуваат општеството, влијаат врз мислата на човекот, свеста и духот како најсензибилните или најнедопирливите идентитети на човековиот идентитет.
Цели и задачи на МРК Дијалог:
-Едукација и поттикнување на граѓаните за меѓусебно разбирање и почитување, како и спречување на конфликтите во комуникациите;
-Развој на културната соработка помеѓу различни етнички групи, но и пошироко на национално и меѓународно рамниште;
-Поттикнување на граѓаните да ги зајакнат своите едукативни, духовни, и етички вредности;
-Поддигнувањена свеста на граѓаните на различни полиња од општественото живеење;
-Организирање активности кои се во функција на поттикнување на креативните капацитети од областа на културата, екологијата, спортот.
IWA, Добредојде Welcome Macedonia Center, Волонтерски Центар Скопје, Доблест
/
Јасмина Бошевска
5-10
/