Submission #106

Жени и родови прашања
Организација на жени на Општина Битола - Битола
/
orgzenibt@live.com
070/312-171
ул. ЈНА бр. 2/17

Организација на жени на Општина Битола е невладина, неполитичка и непрофитна организација чија примарна цел е да се развијат културните и хуманитарните карактеристики на жените-граѓанки на општината Битола и околните места.
ЛАГ Пелагонија, Општина Битола и невладиниот сектор за Економско јакнење на жените во Општина Битола.
Светлана Петковска
20
/