Submission #114

Жени и родови прашања
Мултиетничко здружение „Флоренс Најтингејл”
www.ngoflorencenightingale.webs.com
florencenightingale28022002@yahoo.com
078/267-155
ул. „Браќа Филиповиќ“ бр.13 Куманово
Флоренс Најтингејл е регистрирана во Регистарот на Министерството за труд и социјална политика како здружение кое работи во областа на социјалната заштита и е рамноправен член на Националното координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејното насилство.
Флоренс Најтингејл е мултиетничко здружение на граѓани кое работи на превенција на семејното насилство, заштита на жените и децата, обезбедува правна помош, лобира и ги застапува жртвите на семејно насилство пред надлежните институции во Република Македонија, во насока на постигнување на целосна родова рамноправност во општеството.
Според Статутот, Флоренс Најтингејл е мултиетничко здружение на граѓани со повеќе цели, а една од нив е проширување на духот на меѓусебната толеранција и доверба кај граѓаните.
Флоренс Најтингејл делува на следниве полиња:
1. Борба против сите облици на семејното насилство.
2. Родова рамноправност помеѓу жените и мажите во семејството.
3. Правна помош и поддршка на жените во остварување на нивните права.
4. Проширување на духот на меѓусебната толеранција и меѓуетничка доверба кај младите.
МЦМС - Скопје, ФООМ - Скопје, СОС- Куманово, АДИ - Гостивар, Дром - Куманово, Кризен центар – Скопје.
НКТ, Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство „Глас против насилство“.
Адвије Љатифи
3
1