Submission #161

Демократија, човекови права и владеење на правото
Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста „Субверзивен фронт“ Скопје
www.s-front.org.mk
contact@s-front.org.mk
077/733-688
ул. „Македонија“ бр. 11/2-10, Скопје
Здружението работи на промоција на критичен, непатријархален пристап кон родот и сексуалноста, на отворање нехомофобична дебата за правата на луѓето кои не се идентификуваат со доминантните хетеронормативни вредности, на политики и стратегии за создавање на поволна општествена и политичка клима за овие луѓе, како и на создавање на органска и организирана квир и ЛГБТИ заедница која би се мотивирала за активно учество во кампањата и борбата за еднакви права. Здружението работи во 5 клучни области:

1.Застапување за правата на ЛГБТИ лицата
2.Истражување и политики за ЛГБТИ
3.Обука и образование за ЛГБТИ
4.Обезбедување на бесплатни услуги на правна поддршка и советување и психосоцијална поддршка и советување
5.Прибирање средства за ЛГБТИ проекти и иницијативи
Коалиција „Сите за правично судење“
Македонско здружение на млади правници
Македонски центар за меѓународна соработка
Здружение на граѓани за социјален и мултикултурен развој „Женска алијанса“
Сараевски отворен центар, БиХ
Центар за еднаквост и слобода, Косово
Лабрис, Србија
ЦУРЕ фондација, БиХ
Асоцијација „Дуга“, Србија
ИЛГА Европа, Белгија
ЕРА – Асоцијација за еднакви права за ЛГБТИ за западен Балкан и Турција, Србија
Виктори институт, САД
1.ИЛГА Европа – ILGA Europe (International LGBTI Organisation – Europe Region)
2.ERA – LGBTI Equal Rights Assocation for Western Balkans and Turkey (ЕРА – ЛГБТИ Асоцијација за еднакви права за ЛГБТИ за западен Балкан и Турција)
3.БАБЕЛНОР мрежа (BABELNOR network of LGBTI organisations from the Balkans, Ukraine, Belarus and the Nordic countries)
Антонио Михајлов
3
2