Submission #11

Жени и родови прашања
Организација на жени Радика
/
ozradika@t-home.mk
02/ 2043-180; 070/ 649-581
ул.Ѓуро Салај бр.17
Дејноста на Здружението е насочена кон:
- Унапредување на општествено - економската положба на жените, еманципација и едукација на жените Македонки - муслиманки и жените од другите етнички групи;
- Чување и негување на обичаите и на културната традиција и вклучување на жените во современото движење за родова еднаквост;
- Целосно почитување на личноста на жената, нејзиниот интегритет и достоинство и целосна рамноправност на половите;
- Отстранување на сите облици и насилство и злоупотреба на жената како и организирано дејствување за заштита од семејното насилство и против девијантните појави во општеството што ги допираат жените, децата и младината;
- Создавање услови за стручно оспособување и работно ангажирање на жената во сите дејности;
- Поддржување и организирање хуманитарни, мировни, еколошки и други граѓански иницијативи.
Организацијата соработува
со останати женски невладини организации како што е со Отворена порта - Ла страда, Македонско женско лоби, Форум на албанската жена, Организација на жени Турчинки - Дерја, Доверба - Куманово, ОЖ Свети Николе и др.
Македонско женско лоби, Национална мрежа Будност.
Азиза Асаноска
Најчесто до 5 лица
Нема вработени лица туку хонорарно ангажирани на проекти и волонтери.