Submission #322

Култура
Здружение за културни иницијативи и мегународна соработка ,,Кантакузина,,-Конче
/
zgkantakuzina@gmail.com
077 990 101
С.Конче, општина Конче
Промоција на културен туризам и културно наследство на Конче
Проучување на културното наследство на конче и ннивно промовирање во национални мегународни рамки
Промовирање на Конче како регион на кој делувала Целјската Грофица Катарина Кантакузина (денешно Целје Р.Словенија)Организрање на културни манифестации,настани инатпревари од областа на просветата, културата и уметноста
Здружение ЛАГ Плачковица Конче
Здружение ЛАГ Плачковица Конче
Златко Јанкулов
/
/