Submission #373

Животна средина и природа
Здружение на граѓани ЗС Т:Х.Оофицерчето 3
/
Elizabeta70@yahoo.ca
078/401-149
Т:Х:Офицерчето број 3 - Велес
Грижа за животната средина и природата
Граѓански организации со кои соработува здружението / фондацијата НВО ПОПИ, Фондација Фокус
не
Застапник / директор* Елизабета Костова Бочварова
144
0