Submission #25

Етнички заедници
Профицио-мултиетничка толеранција преку економски просперитет
www.proficio-mk.org
proficio@t.mk
070/384-851
бул. АСНОМ бр. 4/15-Скопје- Аеродром
Намалување на сиромаштијата преку вработување на лицата со помалку можности и зголемување на толеранцијата на сите етникуми во Република Македонија.
МЦЕО и Крик.
/
Билјана Младеновска
/
5