Submission #46

Жени и родови прашања
Женска граѓанска иницијатива „КЛЕА“
/
wciklea@yahoo.com
070/339-948; 075/886-706
Битола ул. Климент Охридски бр. 15/14
Проекти од областа на родовите прашања, економско јакнење на жената, женско претприемништво, родово буџетирање, политичко јакнење на жената, човековите права со осврт на правата на жените и маргинализираните групи. Мониторинг на политиките на локалната власт и нивна имплементација (Законот за еднакви можности родовото буџетирање, следење на програмските и буџетските процеси на Локално ниво и др.)
Општина Битола, ГО Акција здруженска Скопје, „Семпер“ Битола, „Престиж“ Битола, ЖГИ „Антико“ Скопје, Граѓанска асоцијација Битола, „Баирска светлина“ Битола, Организација на жени Св. Николе, ЦЕА Скопје, Форум Скопје, UN Women канцеларија Скопје, USAID – канцеларија во Скопје, Швајцарска амбасада и др.
Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство Скопје, Женска граганска иницијатива ,,Антико“ Скопје, Националниот совет за родова рамноправност.
Даница Петличкова
3
/