Submission #55

Култура
Фондација Македоника
www.makedonika.mk
info@makedonika.mk
02/6152-000
ул. Дебарца бр. 28 – Скопје
Негување и промовирање на македонското културно наследство.
/
/
Камелија Спасова
10
2