Submission #76

Животна средина и природа
Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал
www.sferainternational.org
info@sferainternational.org
074 245 154
Влатко Миленкоски 22, 7000, Битола
СФЕРА Интернешнал работи на заштита на природата и поткревање на свеста на граѓаните за превенција и заштита. Освен таа цел организацијата работи со млади до 35 години со социјални теми за подобро развивање на нивните вештини преку семинари и тренинзи во Европа и Северна Македонија
МКЦ Битола
ИМКА Битола
Форум 16
ЦЕРИ Битола
СЕГА Прилеп
ФРЛЗ Штип
ВЦС Скопје
AMC Битола
Peace Corp Македонија
НМСМ - Национален младински совет на Македонија
СМР - Сојуз за младинска работа
E.P.A. NETWORK - Germany
World at our home – Latvia
Interalia – Greece
Joint Association - Italy
Милчо Дули
30
3