Submission #217

Култура
Фото сојуз на Македонија
http://fotosojuz.mk/
fotosojuz.mk@gmail.com
070/332-976
Градски ѕид бр. 5 п.ф. 14 , Скопје
Промовирање , едукација , популаризација на фотографската уметност и зачувување на фотографското културно наследство
Сојуз на здуженија на техничка култура , како Фото клубови кои се и дел од самата организација
Сојуз на сдруженја на техничка култура, фото клубови , самостојни автори
Кирил Штрков – Претседател на ФСМ
3
/