Submission #82

Жени и родови прашања
Здружение Македонско женско лоби
www.mzl-mk.org
info@mzl-mk.org
02/3231 - 933; 02/3112 - 128
ул.11 Октомври бр. 42а/2
- вклучување на членовите на здружението во домашната и меѓународната мрежа на женски организации преку заедничка соработка;
- мобилизирање средства од странски и домашни донатори во функции на остварување на целите и задачите;
- трансфер на знаења преку едукации и обука за управување со проекти, водење на кампањи и слично;
- следење на примената на законот за спречување и заштита од дискриминација, како и промовирање на конвенцијата за елиминирање на сите видови на дискриминација врз жените;
- обезбедување помош и услуги на жените во подготвувањето на нивните стратегиски планови и планови за работа преку информирање советување, техника, помош и друго;
-обезбедување пристап на жените до финансиски средства за започнување на нови и развој на претстојни бизниси;
- организирање на јавни промотивни настани, трибини, изложби и друго.
Организацијата е чадор организација односно има 17 НВО кои се членки и исто така има добри контакти со останати женски организации кои не се членки на мрежата.
Европско женско лоби
Даниела Димитриевска
Зависно од потребите на проектот најчесто до 5 лица
2 вработени во канцеларија, а зависно од потребите на проектите се ангажираат хонорарно вклучени лица