Submission #235

Етнички заедници
ЗПХ ИНТЕГРА НАУ
https://integramj2016.wixsite.com/integra
integramj2019@gmail.com
070/699-768, 076/46-465
Ул.Венијамин Мачуковски бр.22-3/21
Дејноста на здружението е поддршка и промоција на интеграцијата на сите етнички
заедници преку унапредување и афирмирање на заедничките вредности но, и со
промовирање на спецификите на секоја заедница посебно (идентитет, јазик, култура,
традиција и др), како и поттикнување на хуман однос кон поединецот, заедниците и
целото општествено опкружување.
Со сите влашки здруженија, Здружението на
граѓани „Ромски Ресурсен Центар“ од
Скопје, Асоцијација за Демократски Развој
на Ромите „Сонце“ од Тетово,
Српски културно информативен центар
СПОНА,
Здружение за афирмација на бошњачката
жена „Диванхана
Јана Михаилова/Марија Николова
20
/