Submission #239

Жени и родови прашања
Здружение граѓанска иницијатива на жени Свети Николе
giz_zeni@yahoo.com
078/443-994
Плоштад Илинден бб Свети Николе
Политичко и економско јакнење на жената
Акција Здруженска
Фондација Жена за Жена
Организација на жени Свети Николе
Здружение за еманципација , солидарност , и еднаквост на жените.
Национален совет за родова рамноправност
Ирина Поцкова
6
1