Submission #242

Жени и родови прашања
Организација на жените на општина Свети Николе
www.womsvetinikole.org.mk
womsvetinikole@yahoo.com
032/444-620
Ул.Ленинова 1-1/4, 2220 Свети Николе
ОЖОСВН придонесува за подобри услови за соодветна здравствена заштита на жените, децата и младите, активно вклучување на децата и младите во општествениот живот и почитување и заштита на човековите права со акцент на правата на жените.
ОЖОСВН има голема мрежа на граѓански организации со кои има партнерства и соработка како на локално, така и на национално и интернационално ниво.
Платформа за родова еднаквост
Национална мрежа против насилство врз жените и родовобазирано насилство
Коалиција на младински организации СЕГА
Национален младински совет на Македонија
РАЖМ „Лулуди“
Национална мрежа на социјални претпријатија итн.
Даниела Панева, Претседателка
30
7