Прашалник за консултирање на граѓанските организации за потребата од изменување и/или дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата започнаа постапка за утврдување на потребите за изменување и/или дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.97/19). Се повикуваат граѓанските организации активно да придонесат во унапредување на работата Советот, преку пополнување на Прашалник до 30.10.2020 година, што е достапен на следниот линк.

 

 

Macedonian