Одржан состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2021-2024

Во рамки на консултативниот процес со граѓанските организации за изработка на нов стратешки документ за соработка со и развој на граѓанското општество,на 30 август 2021 година, беше одржан онлајн состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2021-2024.

Целта на состанокот беше разгледување на втората нацрт верзија на Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, во која се содржани забелешките и предлози од граѓанските организации како и препораките, доставени до 20.8.2021 година.

На состанокот беше договорено, во наредниот период да се започне со широки консултации со граѓанските организации преку јавен повик на www.nvosorabotka.gov.mk и расправа во фокус групи организирани со поддршка на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија.

 

Macedonian