Номинирање на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

ЈАВЕН ПОВИК
за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации
Арх.бр. Име и презиме Организација Забелешка од Одделението за соработка со НВО
32-44/9 м-р. Арсенија Дејаноска-Сарагинова Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП- Скопје /
Macedonian