Консултации за утврдување на приоритетите за финансиска поддршка на граѓанските организации во 2022 година

 

Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат организира консултативен процес со граѓанските организации за утврдување на приоритетите за финансиска поддршка на граѓанските организации од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година. Се повикуваат граѓанските организации активно да се вклучат во консултативниот процес и да достават свое мислење и предлози по Табелата со предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2022 година, најдоцна до 21.12.2021 година, на електронската пошта nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака „Мислење за приоритети за финансиска поддршка на ГО“.

Табела со предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2022 г.

Macedonian