Одржана 6. (тематска) седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество

На 06.04.2022 година се одржа шестата (тематска) седница на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанското општество, посветена на обезбедување социјална и здравствена заштита на национално и локално ниво од страна на граѓанските организации. Покрај членовите на Советот, на седницата беа поканети и учествуваа и претставници на граѓански организации активни во оваа област. Тематската седница се одржа на иницијатива на членовите на Советот од редот на граѓанските организации во областите: Социјална заштита и заштита на деца, Заштита на маргинализираните лица и Заштита на здравјето, врз основа на мапирањето на ова прашање во Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2022-2024 и новиот Закон за социјална заштита. Информацијата за состојбите во однос на обезбедувањето на социјална и здравствена заштита од страна на граѓанските организации, што Советот по одржува на седницата ја достави до Владата на Република Северна Македонија, претставува вовед во анализата на состојбите и иницијална каписла за системско и планско решавање на отворените прашања во оваа област.

Macedonian