Промоција на проектот „Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“

На 13 март 2018 година, во просториите на ЕУ Информативниот центар беше промовиран почетокот на брзиот твининг проект „Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор”. Целта на проектот е создавање подобрена средина за функционирање на граѓанскиот сектор, преку целосно оперативен Совет за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор, како и изработка и усвојување на Акциски план (за периодот 2018-2020) за спроведување на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор. Проект е финансиран од ЕУ, со времетраење од 8 месеци и вредност од 250.000 евра.

Проектот го спроведува Владата на Република Хрватска - Канцеларија за соработка со НВОи, Агенцијата за централно финансирање и склучување договори и Министерството за финансии на Република Хрватска.

Очекувани резултати на Проектот се:

Компонента 1 - Поддршка на воспоставување на функционални институционални тела (Советот) за соработка меѓу Владата и граѓанскиот сектор

 • Активности:
 • Ревизија на Одлуката за формирање на Совет за соработка на Владата со граѓанскиот сектор и подготовка на препораки / измени за подобрување на Одлуката;
 • Подготовка на Деловникот за работа на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанското општество;
 • Подготовка на програми за обука и материјали за обука, организација на работилници и обука за пренос на знаење.

Компонента 2 - Зајакната соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор

 • Активности:
 • Ревизија на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017)
 • Подготовка на Акциски план за периодот 2018-2020 за имплементација на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор, со можен фокус на подзаконските акти и усогласување на соодветните прописи;
 • Изработка на препораки за постоечките нацрт документи поврзани со приоритетните мерки од Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор;
 • Подготовка на програми за обука и материјали за обука и организација на работилници за пренос на знаење;

Компонента 3 - Промоција на работата на Советот и на Акцискиот план на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2018-2020)

 • Активности:
 • Поддршка во организација на најмалку еден настан за подигнување на свеста за промовирање на работата на Советот и на Акцискиот план за Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2018-2020);
 • Поддршка и помош во организацијата на 3 средби со веќе воспоставени мрежи на граѓански организации со цел комуникација и пренесување на ставовите, вклучувајќи и повратни информации за Советот за соработка меѓу Владата и граѓанскиот сектор;
 • Поддршка и помош во организацијата на 3 средби со локалните власти, јавната администрација и граѓанските организации со цел претставување на новиот Акциски план 2018-2020 за спроведување на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор и размена на искуства во однос на соработката со граѓанскиот сектор.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте на: twl-mk@udruge.vlada.hr

Macedonian