Прашалник за консултирање на граѓанските организации за потребата од изменување и/или дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Овој Прашалник има за цел да му помогне на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија да ги утврди потребите за изменување и/или дополнување на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор („Службен весник на РМ“ бр.98/16 и 164/17 и „Службен весник на РСМ“ бр.97/19) во насока на унапредување на работата Советот.

Вашите одговори ги очекуваме до 30.10.2020 година.

Пристап до текстот на Одлуката тука

 

Доколку одговоривте потврдно на претходното прашање, пријавете се на Регистарот на невладини организации на веб-страницата на Одделението за соработка со невладини организации www.nvosorabotka.gov.mk , на следниов линк

 

 

Ви благодариме што одвоивте време да го пополните овој Прашалник. Вашите одговори се од особена важност за нас.

 

Со почит,

Одделение за соработка со невладини организации

Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

www.nvosorabotka.gov.mk

e-mail: nvosorabotka@gs.gov.mk