Приоритетна област 1: Нормативна, институционална и финансиска рамка за развој на граѓанскиот сектор