Список на ОЈИ

 

 

Список на здруженија и фондации на кои им е доделен статус на

организација од јавен интерес

 

 

Име на организацијата

 

Седиште

Број на решение со кое е доделен статус на ОЈИ

Дејност од јавен интерес

Целна група

Контакт информации

1.

Непрофитна организација за стипендирање на студенти и подршка на научно-истражувачки активности - Фондација ПЕКСИМ Скопје

Скопје

ул.„Народен фронт“ бр.17

Бр.41-9030/1 од 11.12.2013 год.

-Наука, образовение и обука во образовниот процес

- Младина и студенти

 

Веб страница:

www.peximfoundation.org

 

Е-пошта:

contactus@peximfoundation.org

fondacija.pexim@yahoo.com

 

Тел.:

02/3248-000

2.

Македонско здружение за заштита и спасување во планина и непристапен терен АСКЛЕПИЈ Скопје

Скопје

бул. „Јане Сандански“ бр.51-10

Бр.44-1379/1 од 4.4.2017 год.

- Друга дејност од јавен интерес определен со овој или друг закон

- Заштита и спасување согласно член 4 став 1 од Законот за заштита и спасување

- Секој човек кој се наоѓа во опасност на планина и непристапен терен без разлика на боја на кожа и етничка група

Веб страница:

www.mountainrescue.org.mk

 

Е-пошта:

contact@mountainrescue.org.mk

 

Тел.:

075 313 165

3.

Здружение Фонд за подобра иднина на Пласница и Преглово Пласница

Пласница

Бр.44-2124/1 од 31.5.2017 год.

- Локален и инфраструктурен развој

- Општа целна група – поширока јавност

Е-пошта:

fppipplasnica@gmail.com

 

Тел.:

071 438 495