NJOFTIM PËR THIRRJEN TEMATIKE TË 5-të PËR FINANCIMIN E PROJEKTET NË KUADËR TË PROGRAMIT INTEREG EURO – MED


Sekretariati për Çështje Evropiane njofton për thirrjen e 5-të tematike për financimin e projekteve në kuadër të Programit Intereg Euro-MED.

Thirrja e 5-të tematike do të jetë e hapur në periudhën 18 qershor deri me 2 shtator të këtij viti. I njëjti ka qëllim të mbështesë projektet në të gjitha misionet operative të Programit dhe duhet të kontribuojë në arritjen e prioriteteve dhe qëllimeve specifike:

Misioni 1: Përforcimi i ekonomisë së qëndrueshme inovative

Prioriteti 1: Mbështetja e rajonit të zgjuar mesdhetar

 • Qëllimi specifik 1.1: Konsolidimi/përforcimi konkurrues dhe mjedisi inovativ

Prioriteti 2: Mbështetja e rajoni më të gjelbër mesdhetar, i qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike

 • Qëllimi specifik 2.6: Mbështetja e zhvillimit të ekonomisë së qarkullueshme

Misioni 2: Mbrojtja, ripërtëritja dhe përmirësimi i mjedisit dhe trashëgimisë natyrore

Prioriteti 2: Mbështetja e rajonit më të gjelbër mesdhetar, i qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike

 • Qëllimi specifik 2.4: Promovimi i aktiviteteve për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe parandalimin e rreziqeve
 • Qëllimi specifik 2.7: Përmirësimi i natyrës dhe biodiversitetit

Misioni 3: Promovimi i mjedisit të gjelbër jetësor

Prioriteti 2: Mbështetje e rajonit më të gjelbër mesdhetar, i qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike

 • Qëllimi specifik 2.4: Promovimi i aktiviteteve për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe parandalimin e rreziqeve

Misioni 4: Përforcimi i turizmit të qëndrueshëm

Prioriteti 1: Mbështetja e rajonit të zgjuar mesdhetar

 • Qëllimi specifik 1.1: Konsolidimi/përforcimi konkurrues dhe mjedisi inovativ

Prioriteti 2: Mbështetje e rajonit më të gjelbër mesdhetar, i qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimatike

 • Qëllimi specifik 2.4: Promovimi i aktiviteteve për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe parandalimin e rreziqeve
 • Qëllimi specifik 2.6: Mbështetja e zhvillimit të ekonomisë së qarkullueshme
 • Qëllimi specifik 2.7: Përmirësimi i natyrës dhe biodiversitetit

Thirrja ka për qëllim llojin e mëposhtëm të projekteve tematike:

 • Projekte strategjike territoriale – qëllimi i së cilës është t’u përgjigjet nevojave dhe sfidave të përbashkëta të një tipologjie specifike identifikuese të territorit, në tema strategjike në këtë territor.

Buxheti i mjeteve të BE-së për këtë thirrje është rreth 35 milion euro, me të cilat do të financohen 80% e shpenzimeve të pranueshme të projekteve të konfirmuara. Shpenzimet tjera (20%), që nuk janë të mbuluara me mjetet e BE-së, duhet të sigurohen nga burimet nacionale për ko-financim (publike ose private)

Shfrytëzuesit potencial të mjeteve nga thirrja, varësisht nga ajo në cilin mision të Programit të projektit është fokusuar, janë:

 • institucionet publike në nivel lokal, rajonal dhe qendror
 • institucionet e arsimit të lartë dhe qendrat për arsim dhe hulumtim,
 • organizatat ndërkombëtare të rregulluara me legjislacionin nacional,
 • organizata civile dhe shoqatat,
 • odat ekonomike,
 • ndërmarrjet e vogla dhe të mesme etj.

Lidhur me këtë thirrje, Sekretariati për Çështje Evropiane njofton mbajtjen e Ditës informative për çka do të publikohen informacione shtesë.

Informacione të detajuara për thirrjen mund të gjeni në ueb –faqen e Programit të Intereg Euro – MED, në lidhëzën: https://interreg-euro-med.eu/en/call-5-strategic-territorial-projects/

Kontakt person lidhur me këtë Program është Ivan Despotovski, meil adresa: ivan.despotovski@sep.gov.mk

Albanian