Thirrje publike për organizatat joqeveritare në Republikën e Maqedonisë së Veriut që punojnë në fushën e parandalimit të korrupsionit dhe krimit

Lufta kundër korrupsionit dhe krimit është një nga prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me qëllim të krijimit të masave dhe politikave efikase dhe në interes të hapjes së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ndaj shoqërisë civile, i veçantë është kontributi i organizatave joqeveritare, të cilat punojnë në fushën e korrupsionit dhe parandalimit të krimit. Për këtë nevojiten propozime dhe ide që do të inkorporohen në Planin e Qeverisë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit.

Propozimet e paraqitura duhet të përmbajnë

  • Rekomandime konkrete dhe arsyetim për të njëjtat
  • Aktivitete konkrete për zbatimin e rekomandimeve
  • Institucionet kompetente për zbatimin e aktiviteteve
  • Afati i propozuar për realizimin e aktiviteteve

Propozimet duhet të dorëzohen në e-postën në vijim: infozpvrsmnikolovski@gs.gov.mk më së voni deri më 26.11.2021(e premte) deri në ora 12:00.

Albanian