Konsultimet për përcaktimin e prioriteteve për mbështetjen financiare të organizatave të shoqërisë civile në vitin 2022

 

Njësia për bashkëpunim me organizatat joqeveritare të Sekretariatit të Përgjithshëm organizon proces konsultimi me organizatat e shoqërisë civile për të përcaktuar prioritetet për mbështetje financiare të organizatave të shoqërisë civile nga Buxheti i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Ftohen organizatat e shoqërisë civile që të përfshihen në mënyrë aktive në procesin e konsultimit dhe të paraqesin mendimin dhe propozimet e tyre sipas Tabelës me prioritetet dhe aktivitetet e propozuara për mbështetjen financiare të shoqatave dhe fondacioneve për vitin 2022, jo më vonë se data 21 dhjetor 2021, në e- adresën postare nvosorabotka@gs.gov.mk me shënimin “Opinion për prioritetet për mbështetjen financiare të OJQ -ve”.

Табела со предлог-приоритети и активности за финансиска поддршка на здруженија и фондации за 2022 г.

Albanian