Thirrje për palët e interesuara që të kontribuojnë në përgatitjen e Propozimit për Ndryshimet dhe Plotësimet në Ligjin për Donacionet dhe Sponsorizimin në Veprimtaritë Publike

Ministria e Drejtësisë ka filluar zbatimin e procesit për përgatitjen e Propozimit për ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për Donacione dhe Sponsorizime në Veprimtaritë Publike.

Për të mundësuar pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë dhe thelbësore në të gjitha fazat e proceseve për përgatitjen e amendamenteve të propozuara, dhe në përputhje me parimet e transparencës dhe hapjes, Ministria e Drejtësisë fton palët e interesuara të paraqesin propozimet e tyre për ndryshime dhe shtesa në Ligjin për Donacionet dhe Sponsorizimet në Veprimtaritë Publike.

Propozimet duhet të përmbajnë të dhënat e mëposhtme: emrin dhe mbiemrin e autorit të dokumentit ose propozimit, d.m.th. emrin dhe adresën e organizatës ose institucionit, informacionin e kontaktit dhe një përshkrim të propozimit me një shpjegim të arsyeve për të cilat një ndryshim propozohet dhe/ose shtohet paraqitja e tyre në Ministrinë e Drejtësisë në  bpps@mjustice.gov.mk.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 10 maj 2022.

Albanian