Мерка 15

15.1

СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА КОДЕКСОТ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ

 

Macedonian

15.2

УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ НА КОДЕКСОТ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ СОГЛАСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОД МОНИТОРИНГОТ

 

Macedonian

15.3

ИЗРАБОТКА НА МОДЕЛ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И ИЗБОР НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РАБОТНИТЕ ГРУПИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

 

Macedonian
Subscribe to Мерка 15