Мерка 22

22.1

ПОСТОЈАНО ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕТО И СЛЕДЕЊЕТО НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА ПРЕТПРИСТАПНАТА ПОМОШ

 

Macedonian

22.2

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОГРАМИРАЊЕТО И СЛЕДЕЊЕТО НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ВРЗ ОСНОВА НА ТРАНСПАРЕНТНИ ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР

Macedonian
Subscribe to Мерка 22