U mbajtën tryeza konsultative për çështje të veçanta lidhur me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet

Më 12 dhe 13 dhjetor 2022, në Shkup u mbajtën katër tryeza konsultative me këto tema: Njohja juridike e formave të tjera të shoqërimit, Organizatat dhe aktivitetet e interesit publik, Mbrojtja e karakterit jofitimprurës dhe mjedisi mundësues për organizatat e shoqërisë civile. Tryezat u organizuan nga projekti “Përkrahje teknike për përmirësimin e mjedisit të favorshëm për organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut” i mbështetur financiarisht nga BE-ja, në kuadër të mbështetjes së Grupit Punues në Ministrinë e Drejtësisë që punon në amendamente dhe plotësime. Ligjit për Shoqatat dhe Fondacionet. Qëllimi i tryezave konsultative ishte identifikimi dhe diskutimi i mangësive në ligjet ekzistuese në katër temat si dhe pasojat e ruajtjes së status quo-së ekzistuese ligjore dhe identifikimi dhe diskutimi i zgjidhjeve të mundshme në nivel ligjor dhe politik me qëllim të adresohen problemet kryesore.

 

Eksperti i angazhuar për këtë projekt, Goce Kocevski, theksoi nevojën e zbatimit të një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent gjatë përgatitjes së Ligjit për Shoqata dhe Fondacione, duke dhënë një pasqyrë të shkurtër të kornizës ekzistuese ligjore që mbulon këto çështje, si dhe një analizë krahasuese praktikave të mira të vendeve të rajonit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

 

Gjatë diskutimit, të pranishmit shprehën pikëpamjet dhe sygjerimet e tyre për tejkalimin e sfidave kryesore me të cilat përballen organizatat e shoqërisë civile për çështje që lidhen me funksionimin dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë civile në vendin tonë, si njohja e formave të tjera të shoqërimit që nuk mbulohen me Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet, mungesa e një qasjeje të vetme të harmonizuar në përcaktimin e aktiviteteve me interes publik në ligje të ndryshme, detyrimet dhe lehtësimet tatimore për organizatat e shoqërisë civile, rregullimi ligjor i kryerjes së veprimtarive ekonomike nga organizatat, si dhe trajtimi i mjeteve në rast të përfundimit të organizatës.

 

Tryezat e rrumbullakëta u organizuan në një format hibrid, pra me prezencë fizike dhe mundësi pjesëmarrjeje online përmes platformës Zoom. Në takime konsultative kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Njësisë për Bashkëpunim me Organizatat Joqeveritare.

 

Më shumë informacion në web- faqen e projektit Asistencë Teknike për përmirësimin e mjedisit mundësues për Organizatat e Shoqërisë Civile në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Raport nga konsultimet me oshc-të për çështjet legjislative kritike në lidhje me ligjin për shoqata dhe fondacione

    

Albanian