Предлози од граѓански сектор

Предлози

Здружение на граѓани за развој на рурален туризам, екологија и здрава животна средина БУЧКОВИЦА с.Бродец Чучер Сандево

 

Предлог

 

 

Здружение за поддршка на Палијативни пациенти и нивните семејства ПАЛИУМ Скопје

 

Предлог 1

 

Предлог 2

 

 

Здружение на граѓани Интернет Хотлајн Провајдер-Македонија Скопје

 

Предлог 

 

 

Здружение за истражување на македонската историја АРХЕО ЦЕНТАР Битола

 

Предлог

 

 

Национален младински совет на Македонија Скопје

 

Предлог 1

 

Прилог 1

 

Прилог 2

 

Одговор од Министерство за здравство

 

 

Предлог 2

 

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

 

Одговор од Агенција за млади и спорт 

 

 

Предлог 3

 

Одговор од Агенција за млади и спорт

 

 

Здружение Форум за разумни политики Скопје

 

Предлог

 

 

Здружение КАНАБИС ИНСТИТУТ ПЕЛАГОНИЈА Прилеп

 

Предлог

 

Прилог 1

 

Прилог 2

 

 

Здружение за промовирање на електрични возила ЕЛЕКТРОМОБИЛИТИ Скопје

 

Предлог 1

 

Предлог 2

 

Предлог 3

 

 

Здружение на млади МЛАДИ ОД СЕМЕЈНА РАЗНОВИДНОСТ Скопје

 

Предлог 1

 

Предлог 2

 

Предлог 3

 

Предлог 4

 

Предлог 5

 

 

Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје

 

Предлог 1

 

Прилог 1

 

Прилог 2

 

Прилог 3

 

 

Предлог 2

 

Прилог 1

 

Прилог 2

 

Прилог 3

 

Прилог 4

 

Прилог 5

 

Одговор од Министерство за локална самоуправа

 

 

Предлог 3

 

Прилог 1

 

Прилог 2

 

Прилог 3

 

 

Предлог 4

 

Прилог 1

 

Прилог 2

 

Одговор од Кабинет на заменик на претседателот на Владата задолжен за политики добро владеење

 

 

Предлог 5

 

Прилог

 

Одговор од Министертсво за одбрана

 

Одговор од Кабинет на заменик на претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење

 

 

Македонски центар за меѓународна соработка Скопје

 

Предлог

 

Одговор од Министерство за одбрана 

 

 

 

 

 

Институт за добро управување и евроатлантски перспективи-Скопје (ИДУЕП)

Предлог

 

Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје

Предлог

Одговор од Министерство за правда
 

Здружението за поддршка на маргинализирани работници СТАР-СТАР - Скопје

Предлог

Прилог 1:Листа на организации-фондации членки на Платформа за декриминализација на сексуалната работа во Република Северна Македонија

Прилог 2:Декларација за декриминализација на сексуалната работа во Република Северна Македонија

Прилог 3:Листа на политички партии потписнички на Декларацијата за декриминализација на сексуалната работа

Прилог 4:Став на ХОПС-Опции за здрав живот Скопје за регулација на сексуалната работа

Прилог 5:Колективен став на СТАР Прв колектив на сексуални работници на Балканот за правна регулација на сексуалната работа во Република Северна Македонија

Прилог 6:Компаративна анализа на моделите на регулирање на сексуалната работа

Прилог 7:Анализа на ставовите на сексуалните работници за потребата од промена на законската регулатива за сексуалната работа во Македонија

Прилог 8:Анализа на потребите за промена на законска регулатива

Прилог 9: Борба за правата на сексуалните работници во Македонија_ Одговор на сексуалните работници  и граѓанските организации на полициската акција Сузбивање на улична проституција

Прилог 10:Правни потреби и пристап до правда за луѓето кои употребуваат дроги и сексуалните работници во Македонија

Прилог 11:Акциски план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените

Прилог 12:Доброволна сексуална работа СТАР-СТАР Скопје

Прилог 13: Анализа на сцените на сексуална работа СТАР-СТАР Скопје

Прилог 14:Проценка на потребите на младите сексуални работници во однос на здравствени социјални и правни услуги СТАР-СТАР Скопје

Прилог 15: Влијанието за политиките за трговија со луѓе врз сексуалните работници во Република Северна Македонија 2020

Прилог 16:10 причини за декриминализација на сексуалната работа, Фондација Отворено општество

 

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министерство за финансии

Одговор од Министерство за внатрешни работи

 

НВО Палиум - Скопје

Предлог

 

Здружение на граѓани за заштита на животна средина ЕКОЗВОН, Скопје

Предлог

 

Национално здружение за помош и подршка на лица со мултипла склероза НАЦИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МС Скопје

Предлог 1

Одговор од Министерство за здравство

Предлог 2

Предлог 3

 

 

ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување 

Предлог

Одговор од Министерство за здравство

 

Здружение на градани ДХОМА ЕКОНОМИКЕ Е ГРУАС Tетово

Предлог

Одговор од Министерство за економија

 

Здружение Конект Скопје

Предлог

Прилози

 

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министерство за информатичко општество и администрација

Одговор од Министерство за економија

Одговор од Министерство за финансии

 

Здружение за научно-истражувачки работи МАД Македонско археолошко друштво Скопје

Предлог

Прилог

 

НВО Канабис Институт Пелагонија, Прилеп

Предлог

Прилог 1

Прилог 2

 

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министерство за внатрешни работи

 

Здружение за промовирање на електрични возила ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ од Скопје

Предлог 1

Одговор од Јавно претпријатие за државни патишта

Предлог 2

Одговор од Министерство за внатрешни работи

Предлог 3

Одговор од Министерство за финансии

Предлог 4

ХЕПА Македонија-Национална организација за унапредување на здравјето со физичка активност

Предлог

Одговор од Агенција за млади и спорт

 

Здружение ХОПС-Опции за здрав живот Скопје

Предлог

Прилог: Платформа за декриминализација на сексуалната работа во РСМ

Прилог: Листа на политички партии потписнички на Декларација на сексуалната работа парламентарни избори јули 2020

Прилог: Став  на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје за регулирање на сексуалната работа во Македонија

Прилог: Компаративна анализа на моделите на регулирање на сексуалната работа 

Прилог: Анализа на ставовите на сексуалните работници за потребата од промена на законската регулатива за сексуалната работа во Македонија

Прилог: Анализа на потребите за промена на законска регулатива за сексуалната работа во Македонија

Прилог: Одговор на сексуалните работници и на граѓанските организации на полициската акција „Сузбивање на улична проституција“

Прилог: Правни потреби и пристап до правда за луѓето кои инјектираат дроги и за сексуалните работници во Македонија

Прилог: Акциски план за спроведување на конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на РМ, 2018-2023

Одговор од Министерство за внатрешни работи

Одговор од Министерство за правда

 

Здружение Конект Скопје

Предлог 1

Прилог: Препораки за политиките за спроведување на Водечките принципи на ОН за бизнисот и човековите права 

Прилог: Насоки за процесите поврзани со Националните акциски планови за Водечките принципи на ОН за бизнисот и човековите права

Прилог: Водечки принципи за бизнис и човекови права

Прилог: Резултати од истражување-Почитување на човековите права во бизнис секторот

Прилог: Резултати од истражување-Почитување на човековите права во бизнис секторот (целосна верзија)

Предлог 2

Прилог: Коментари и предлози за промена на регулативата за даночни поттикнувања во врска со донациите и спонзорствата во дејности од јавен интерес

Прилог: Предлог за промена на Правилникот за содржината на одделни сметки во сметковниот план на непрофитните организации

Одговор од Управа за јавни приходи

Одговор од Министерство за правда

 

Фондација отворено општество-Македонија

Предлог 1

Предлог 2

Предлог 3

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

Одговор од Министерство за финансии

Предлог 4

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министерство за финансии

 

Институт за добро управување и евроатлански перспективи – Скопје (ИДУЕП)

Предлог 1

Предлог 2

Одговор од Министерство за финансии

Предлог 3

 

Здружение за заштита на природата и здравјето ВИНОЖИТО с.Подареш - Радовиш

Предлог

 

Здружение на граѓани „Куќа на среќата“ - Скопје

Предлог

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

 

Институт за Европска политика (ЕПИ)- Скопје

Предлог

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министерство за образование и наука

 

Рурална коалиција - Куманово

Предлог

СОС Детско село Северна Македонија

Предлог

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

 

Рурална Коалиција

Предлог

 

ПАБЛИК-Асоцијација за истражување, комуникации и развој 

Предлог 1

Предлог 2

 

Институт за глобални политики и право ЧЛЕН 1 Скопје

Предлог

 

ХЕРА-Асоцијација за здравствена едукација и истражување, во име на Платформата за одржливост на сервисите за превенција на ХИВ

Предлог

Одговор од Министерство за здравство

 

Форум-Центар за стратешки истражувања и документација

Предлог

Одговор од Министерство за локална самоуправа

 

Хелсиншки комитет за човекови права

Предлог

Одговор од Министерство за образование и наука

Одговор од Министерство за внатрешни работи

 

Здружение за промовирање на електрични возила ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ Скопје

Предлог 1

Предлог 2

Предлог 3

Предлог 4

Одговор од Министертсво за внатрешни работи

 

Здружение Конект Скопје

Предлог

Прилог1

Прилог2

Одговор од Министерство за правда

 

Центар за развој на медиуми-Скопје

Предлог

 

Здружение на Јавни Службеници на Северна Македонија

Предлог

Прилог1

Прилог2

Прилог3

Прилог4

Одговор од Министерство за образование и наука

 

НВО Инфоцентар Скопје

Предлог

Одговор од Министерство за локална самоуправа

 

Фондација отворено општество-Македонија

Предлог 1

Одговор од Министерство за финансии

Одговор од Генерален секретаријат

Одговор од Министерство за правда

Предлог 2

Одговор од Министерство за образование и наука

Одговор од Министерство за транспорт и врски 

Одговор од Министерство за финансии

Одговор од Министерство за внатрешни работи

Одговор од Министерство за локална самоуправа

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министертсво за животна средина и просторно планирање

Предлог 3

Одговор од Министерство за финансии

Одговор од Министерство за правда

Предлог 4

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министерство за финансии

 

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)

Предлог 1

Одговор од Министерство за правда

Одговор од Министерство за финансии

Одговор од Генерален секретаријат

Предлог 2

Одговор од Централен регистар на Република Северна Македонија

 

Здружение на уметници Македонски центар на Интернационален театарски институт/ПРОДУКЦИЈА, Скопје

Предлог 

 

Здружение на граѓани за заштита на правата и интересите на вработените во државната администрација и заштита на државниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ Скопје

Предлог

 

Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН, Скопје

Предлог

Одговор од Министерство за животна средина и просторно планирање

Одговор од Министерство за внатрешни работи

 

Фондација Македонија презент-Скопје

Предлог

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

Здружение ХОПС-Опции за здрав живот Скопје

 

Предлог

 

Прилог 1

 

Прилог 2

 

Прилог 3

 

Прилог 4

 

Прилог 5

 

Прилог 6

 

Прилог 7

 

Одговор од Министерство за правда

 

Одговор од Министерство за внатрешни работи

 

 

Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

 

Предлог

 

Одговор од Министерство за внатрешни работи

 

 

Здружение за промовирање на електрични возила ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ Скопје

 

Предлог 1

 

Предлог 2

 

Предлог 3

 

Одговор од Министерството за финансии

 

 

Асоцијација за истражување, комуникации и развој ПАБЛИК Скопје

 

Предлог

 

Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство - Глас против насилство

Предлог

 

Здружение на граѓани Нов Мост - Прилеп

Предлог

Одговор од Министерство за економија

 

Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН Скопје

Предлог

Одговор од Министерство за образование и наука

 

Здружението на граѓани за заштита на правата и интересите на вработените во државната администрација и заштита на државниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ Скопје

Предлог

Одговор од Агенција за катастар на недвижности

 

Здружение за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе Скопје

Предлог

Одговор од Министерството за образование и наука 

 

Група на граѓански организации

Предлог

Одговор од Министерство за правда

Здружение за земјоделски развој НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ

Предлог

 

Институт за развој на заедницата

Предлог

Прилог прирачник: Се што сакам да знам за комисиите за односи меѓу заедниците

Прилог: Анализа на политики Комисии за односи меѓу заедниците

Прилог: Резиме на документот за политики-Комисии за односи меѓу заедниците

Прилог: Примена на начелото за соодветна и правична застапеност: Перцепција на граѓаните

Прилог: Текст со постоечка законска регулатива со предлог текст за измена на закон

Одговор од Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

Одговор од Министерството за локална самоуправа

 

Хепа Македонија Национална организација за унапредување на здравјето со физичка активност

Предлог

Одговор од Министерство за здравство 

 

Национален младински совет на Македонија

Предлог

Одговор од Агенција за млади и спорт


Коалиција Маргини Скопје

Предлог

Прилог: Трансродовото искуство: идентитети, тела, насилство и социјализација

Прилог: Анализа на позитивни практики за правно признавање на родот

 

Здружение Конект Скопје

Предлог

Прилог: Анализа на Законот за сметководство на непрофитни организации

Прилог: Анализа на спроведување на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Прилог: Коментари на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности и на измените и дополнувањата од Февруари 2014 година 

Прилог: Публикација: Cost-benefit анализа на даночните поттикнувања во Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Прилог: Компаративен преглед за различни прашања поврзани со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Прилог: Упатство за спроведување на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности 

Прилог: Рамка за спроведување и следење на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности

Одговор од Министерството за финансии

 

Македонски центар за меѓународна соработка

Предлог

Прилог: Публикација: Финансирање на граѓанските организации од старана на државата

Прилог: Анализа на буџетско финансирање на граѓанските организации на централно ниво

Прилог: Препораки за модел за реформирање на државното финансирање за граѓанските организации на централно ниво

Прилог: Насоки за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од процесот на проширување 2014-2020

Одговор од Генерален секретаријат

 

Здружението на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН Скопје

Предлог

Одговор од Министерството за образование и наука

 

Здружението на родители на деца со ретки невролошки заболувања (Пет синдром, Вилијамс синдром и др.) Кокичиња Скопје 

Предлог

Одговор од Министерството за труд и социјална политика

 

Еколошко здружение Вила Зора Велес

Предлог

 

 

Македонско здружение на млади правници, Институт за човекови права и Коалиција сите за правично судење

Предлог

Прилог публикација

Одговор од Министерство за правда

 

Македонско здружение на млади правници

Предлог

Oдговор од Министерство за внатрешни работи

Oдговор од Министерство за правда

 

Институт за европска политика

Предлог

Oдговор од Министерство за внатрешни работи

Oдговор од Министерство за правда

Oдговор од Министерство за информатичко општество и администрација

 

Хелсиншки комитет за човекови права на Македонија

Предлог

Oдговор од Министерство за труд и социјална политика

Oдговор од Министерство за внатрешни работи

Oдговор од Министерство за образование и наука

Oдговор од Министерство за правда

 

Национален младински совет на Македонија

Предлог

Одговор од Агенција за млади и спорт

Одговор од Министерство за образование и наука

 

СОС Детско село Македонија

Предлог

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

 

Здружение ХОПС Опции за здрав живот

Предлог

Одговор од Министерство за здравство

 

ХЕПА Македонија – Национална организација за унапредување на здравјето со физичка активност

Предлог

 

Асоцијација на советници за развој на кариера

Предлог

Одговор од МТСП

 

Здружение за промовирање еднакви можности – Свет за сите

Предлог

Одговор од Министерство за локална самоуправа

 

Здружение за електрични возила Електромобилност Македонија

Предлог

Одговор од Министерство за финансии

Одговор од Министерство за транспорт и врски

 

Асоцијација за чиста животна средина Ајде Македонија

Предлог

Одговор од Агенција за храна и ветеринарство

Одговор од Министерство за труд и социјална политика

Одговор од Министерство за животна средина и просторно планирање

 

Балканија – Балканска асоцијација за алтернативен туризам

Предлог

Одговор од Министерство за економија

 

Рурална коалиција

Предлог

Одговор од Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

 

Македонска спортска стрелачка федерација

Предлог

 

Светска академија за карпеста уметност

Предлог

 

Предлог од областа на геодезијата и катастарот

Предлог

Одговор од Агенција за катастар на недвижности

 

Здружение на внатрешни ревизори на Македонија

Предлог

Одговор од Министерство за финансии

 

Институт за демократија Социетас Цивилис – Скопје

Предлог

Одговор МП

 

Здружение Конект

Предлог

Одговор МФ

 

Транспаренси Интернешнл – Македонија

Предлог

Одговор МЕ

Одговор МП

 

Здружение ХОПС – Опции за здрав живот – Скопје

Предлог

 

Асоцијација за развојни иницијативи ЗЕНИТ – Скопје

Предлог

 

Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на Општина Велес МОБИЛНОСТ – Велес

Предлог

 

Здружение на граѓани со коагулопатии ХЕМО-ВИЛ-Скопје

Предлог

Здружение на преведувачи на Република Македонија

Предлог

Одговор МФ

Одговор МТСП

 

Здружение на граѓани Заедница на Хрвати во Република Македонија Скопје

Предлог

Одговор

 

Здружение за еднакви можности Езерка Струга

Предлог

Одговор

 

Здружение за одржлив развој на регионот УНИКОРН Струмица

Предлог

Одговор

 

Здружение Национален ромски центар НРЦ Куманово

Предлог

 

Здружение на граѓани Центар за Даунов синдром Скопје

Предлог

 

Здружение на граѓани за мотивација и развој на комуникациите Дијалог Скопје

Предлог

Macedonian