Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Почитувани посетители,

 

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор е советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија. Советот ја следи и анализира јавната политика која се однесува и/или влијае на граѓанскиот сектор; иницира донесување на нови или изменување и дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување на организациите; дава мислење по предлози на закони, стратегии, програми и други правни акти кои се однесуваат или влијаат на развојот и на делувањето на граѓанскиот сектор; го поттикнува унапредувањето на соработката и градењето на партнерски односи на Владата и органите на државната управа со граѓанскиот сектор; учествува во подготовката и го следи спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор и Акцискиот план за спроведувањето на Стратегијата; дава мислење на годишно ниво за реализација на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор;ја следи и анализира вклученоста на организациите во процесот на креирање на јавната политика преку доставените извештаи за спроведени консултации од страна на органите на државната упава и дава препораки за нејзино унапредување; дава предлози при планирањето на областите и специфичните приоритети за финансирање на активности на организациите од Буџетот на Република Северна Македонија; ги разгледува годишните извешта на Владата и органите на државната управа за финансираните програми и проекти на организациите и дава препораки; разгледува предлози на организации и зазема ставови по прашањата од негова надлежност; усвојува годишен извештај за својата работа за претходната година, што го објавува на веб страната на Генералниот секретаријат - организациона единица за соработка со граѓанскиот сектор и го доставува до Владата и јавноста за информирање.Административно-техничките работи на Советот ги врши Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат на Владата.

 

_____________________________________________________________________________

ДАТУМ
БРОЈ НА СЕДНИЦА
ЗАПИСНИК

2.11.2020

24-та (дописна) седница на Советот

 

24.9.2020

23-та седница на Советот

Нацрт Записник

30.7.2020

23-та (дописна) седница на Советот

Одложена

19.6.2020 22-ра (дописна) седница на Советот Записник
5.6.2020 21-ва (дописна) седница на Советот Записник
16.4.2020 20-та (дописна) седница на Советот Записник
26.3.2020 19-та (дописна) седница на Советот Записник
10.12.2019 18-та (дописна) седница на Советот Записник
25.11.2019 17-та седница на Советот Записник
28.10.2019 16-та седница на Советот Записник
24.9.2019 15-та седница на Советот Записник
27.8.2019 14-та седница на Советот Записник
4.7.2019 13-та седница на Советот Записник
22.5.2019 12-та седница на Советот Записник
19.3.2019 11-та седница на Советот Записник
7.3.2019 10-та седница на Сoветот Записник
12.2.2019 9-та седница на Советот Записник
11.12.2018 8-ма седница на Советот Записник
26.11.2018 7-ма седница на Советот Записник
9.10.2018 6-та седница на Советот Записник
13.9.2018 5-та седница на Советот Записник
13.6.2018 4-та седница на Советот Записник
30.5.2018 3-та седница на Советот Записник
14.5.2018 2-ра седница на Советот Записник
16.4.2018 Конститутивна седница на Советот Записник
Macedonian

 

НОМИНИРАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО СОВЕТОДАВНИ И РАБОТНИ ТЕЛА

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Орган на државна управа

Име на советодавно/работно тело

 

Член

 

Граѓанска организација

 

Заменик член

 

Граѓанска организација

Датум на номинирање од Советот

1.Министерство за локална самоуправа

Секторската работна група за регионален и локален развој

Лилјана Јоноски

liljana.jonoski@gmail.com  

Здружение Рурална коалиција Куманово

Марјан Николов

makmar2000@yahoo.com

Центар за економски анализи Скопје

 

7.3.2019

(10. седница)

Ана Чоловиќ-Лешоска

ana@ekosvest.com.mk

Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје

2.Секретаријат за европски прашања

ИПА мониторинг комитетот за следење на напредокот на спроведувањето на ИПА 2014-2020

Гоце Коцевски

gkocevski@myla.org.mk

(Сектор владеење на правото и фундаментални права)

Македонско здружение на млади правници – МЗМП Скопје

/

/

4.7.2019

(13. седница)

Давор Пехчевски

davor.pehchevski@gmail.com

(Сектор животна средина и просторно планирање)

Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, Скопје

Марија Савовска

marijasavovska@gmail.com

(Сектор демократија и владеење)

Здружение за унапредување на родовата еднаквост АКЦИЈА ЗДРУЖЕНСКА

Сузана Пецаковска

suzana.pecakovska@yahoo.com

(Сектор образование, вработување и социјална политика)

 

Фондација Отворено Општество – Македонија

Игор Георгиев

elipsacod@gmail.com

(Сектор конкурентност и иновации)

Центар за одржлив развој ЕЛИПСА, Куманово

Ивана Срцева Синадиновска

srcevaivana@gmail.com

(Сектор земјоделство и рурален развој)

 

Здружение за локален и рурален развој

3.Министерство за труд и социјална политика

Секторскиот мониторинг комитет на годишната Акциска програма 2017, Акција 4: Поддршка на ЕУ за вработување, образование и социјална политика

 

 

 

 

 

Наташа Анѓелеска

natasa.angjeleska@fosm.mk

(Област образование)

Фондација Отворено Општество Македонија

Дамјан Николовски

d.nikolovski@disleksija.org.mk

(Област образование)

Здружение за дислексија АЈНШТАЈН

4.7.2019

(13. седница)

Зоран Илиески

zoran@sega.org.mk

(Област вработување)

 

Коалиција на младински организации СЕГА

Тони Станковски

stankovski.toni@yahoo.com

Здружение на граѓани за помош и поддршка на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ СКОПЈЕ

Васка Драшковиќ

vaskadras@gmail.com

(Област социјална политика)

Здружение на граѓани СОС Детско село Македонија

Ивона Сталевска 

ivona.stalevska@fosm.com

(Област социјална политика)

Фондација Отворено Општество – Македонија 

4.Министерствo за труд и социјална политика

Секторската работна група „Образование, вработување и социјална политика“ за ревизија на Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика – ЕСРП 2020

Љупчо Тошев

lj.tosev@ace.org.mk

Фондација Агро-центар за едукација

 

4.7.2019

(13. седница)

Томислав Гајтановски

gajtanoski@ymail.com; tomislav@sega.org.mk

Коалиција на младински организации СЕГА

Сузана Велковска

suzana.velkovska@fosm.com

Фондација Отворено општество –Македонија

5.Министерство за внатрешни работи

Предлог-план на мерки, активности и динамика за спроведување на процесот на проверка (ветинг) на вработените во Министерството за внатрешни работи

Зоран Дранговски

zdrangovski@myla.org.mk

 

 

Македонско здружение на млади правници, Скопје

 

27.8.2019

(14. седница)

Слаѓана Тасева

staseva@transparency.mk

Здружение Транспаренси Интернешнл, Македонија, Скопје

Сибел Амет

sibel.amet@mhc.org.mk

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Скопје

6.Влада на Република Северна Македонија

Комисија за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации од Буџетот на РСМ за 2019 година, како набљудувачи

Јане Чаловски

yanecalo@gmail.com

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

 

27.8.2019

(14. седница)

Љупчо Петковски

petkovski4@gmail.com

Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики Евротинк-Центар за европски стратегии Скопје

7.Министерство за животна средина и просторно планирање

Имплементација на еколошката мерка за субвенционирање на граѓаните со високоефикасни инвертер клима уреди за потребите на домаќинствата  во општините Битола. Кичево, Тетово и Градот Скопје

Марио Вељковиќ

mario.training@gmail.com

Движење за околината Молика - ДОМ Битола

 

28.10.2019

(16. седница)

Аријанит Џафери

arijanitx@yahoo.com

Еколошко здружение –Движење Еко герила Тетово

Билјана Дуковска

biljana_dukovska@yahoo.com

Македонската платформа против сиромаштија – МППС Скопје8.

8.Национална Комисија за УНЕСКО -Министерство за култура

Комитетот за управување со сливот на Охридското езеро

Александра Бујароска

aleksandra.bujarovska@hotmail.com

Еколошкото здружение на граѓани Фронт 21/42 

 

25.11.2019

 (17.седница)

 

 

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Булевар "Илинден" бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 191

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Име и презиме

Институција

e – mail адреса

Јасминка Ангелова

Министерство за внатрешни работи

Jasminka_Angelova@moi.gov.mk

Валентина Шаурек

Министерство за правда

vsaurek@mjustice.gov.mk

 

Министерство за финансии

 

 

Министерство за економија

 

Никица Бачовски

Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство

nikica.bachovski@mzsv.gov.mk

Ана Петровска

Министерство за здравство

ana.petrovska@zdravstvo.gov.mk

Сафет Незири

Министерство за образование и наука

safet.neziri@mon.gov.mk

Душан Томшиќ

Министерство за труд и социјална политика

dtomsic@mtsp.gov.mk

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com;

eli.cakar@mls.gov.mk

 

Министерство за култура

 

Сашо Секуловски

Министерство за животна средина

S.Sekulovski@moepp.gov.mk;         sekulovskisaso@yahoo.com

Гордана Гапиќ-Димитровска

Министерство за информатичко општество и администрација

gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Христина Конеска Бероска

Секретаријат за европски прашања

Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

Атула Касуми

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

atulla.kasumi@siofa.gov.mk;

atulla.kasumi@yahoo.com

Томислав Андоновски

Агенција за млади и спорт

tomislavandonovsk@gmail.com

Фани Каранфилова Пановска

Развој на граѓанскиот сектор

Фондација Отворено општество-Македонија Скопје

fani.karanfilova@fosm.mk;

fosm@fosm.mk

Сабина Факиќ

Демократија и владеење на правото

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

ccc.sfakic@gmail.com;

sfakic@ccc.org.mk

Уранија Пировска

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

Александар Николов

Економски и одржлив развој

Асоцијација за развојни иницијативи - ЗЕНИТ Скопје

alek.nikolov@gmail.com

Теодора Столевска

Наука, образование и доживотно учење

Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје

teodora_stolevska@mof.org.mk

Зоран Илиески

Млади

Коалиција на младински организации Сега Прилеп

zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk

Марио Јанчев

Социјална заштита и заштита на деца

Здружение на граѓани СОС Детско село Северна Македонија Скопје

mario.jancev@sos.org.mk; mariojancev@gmail.com

Наташа Бошкова

Заштита на маргинализираните лица

Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини Скопје

natasa.boskova@gmail.com

Ирена Цветковиќ

Родова еднаквост

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

irena.cvetkovik@gmail.com

Елизабета Божиноска

Заштита на здравјето

Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје

elizabeta.bozinoska@hera.org.mk

Лилјана Јоноски

Земјоделство и рурален развој

Здружение Рурална коалиција Куманово

liljana.jonoski@gmail.com

Јане Чаловски

Култура

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

yanecalo@gmail.com

Снежана Трпевска

Медиуми и информатичко општество

Здружение на новинарите на Македонија Скопје

snezana.trpevska@resis.mk

Ана Чоловиќ Лешоска

Заштита на животната средина

Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје

ana@ekosvest.com.mk

Силвија Митевска

Спорт

Здружение за унапредување на меѓусебна доверба Такт Скопје

mitevska.takt@gmail.com

 

ЕУ интеграции и политики

 

 

 

Undefined
Macedonian