Контакт

Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

Oдделение за соработка со невладини организации

бул. Илинден бр.2, 1000 Скопје

nvosorabotka@gs.gov.mk 

Телефон: 3118 022, локал 336

 

 

Мрежа на државни службеници за следење на спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Име и презиме

Звање

Сектор/одделение

е-меил

Телефон

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Сања Груевска-Георгијевски

Помлад соработник

(член)

Сектор за меѓународна соработка

sanja.gruevska@morm.gov.mk

3282 442

070 403 011

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Јасминка Ангелова Државен советник (член) Кабинет на државен секретар jasminka_angelova@moi.gov.mk  

Татјана С. Грошева

Началник 

(заменик член)

 

tatjana_groseva@moi.gov.mk

070 342 763

Сусана Новакоска

Полициски советник

(заменик член) 

Сектор за стратешко планирање и управување со квалитет

susana_novakoska@moi.gov.mk

071 213 049

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Бојана Босилкова Раководител на одделение (член) Одделение за преговори и интеграција, Сектор за Европска Унија bbosilkova@mjustice.gov.mk

071 221 634

Никола Бабановски

 

Советник

(заменик член) 

 

Одделение за политички систем

Сектор за бесплатна правна помош 

 

nbabanovski@mjustice.gov.mk

071 220 973

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ ПОМЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ
Санела Хаџибулиќ Помошник раководител на сектор (член) Сектор за правична застапеност Sanela.hadzibulic@mpsoz.gov.mk 075 273 521
Суеда Мифтари - Бајрами

Раководител на сектор

(заменик член)

Сектор за унапредување на меѓуетнички односи sueda.bajrami@siofa.gov.mk 076 446 093

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Елена Здравковска

член

Директорат за мултилатерални односи

elena.zdravkovska@mfa.gov.mk

3110 333

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Розика Бојаџиева Раководител на сектор (член) Сектор за финансиски прашања rozika.bojadzieva@finance.gov.mk 3 255 435

Данаил Каров

(заменик член)

Оделение за даночна и царинска политика

danail.karov@finance.gov.mk

3255 647

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА            

Елизабета Тодорова Раководител на одделение (член) Одделение за претприемништво и конкурентност на МСП  elizabeta.todorova@economy.gov.mk

3093 508      075 402 446

Диела Сопај Јашари

Соработник

(заменик член) 

Одделение за поттикнување на општествено одговорни практики и градење на партнерства

 

diella.sopaj@economy.gov.mk

 

3093 421

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Аднан Селмани член   adnan.selmani@mzsv.gov.mk  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Слободанка Анчевска Раководител на одделение (член)  Одделение за имплементација на ИПА slobodanka.temova@zdravstvo.gov.mk 075 402 320

Анa Димова

Помлад соработник

(заменик член)

Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита

ana.dimova@zdravstvo.gov.mk

076 455 851

Мизијен Бајрами

Помлад соработник

(заменик член)

Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита

mizijene.bajrami@zdravstvo.gov.mk

075 442 413

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Билјана Трајковска Државен советник за стратешко планирање и економски анализи (член)   biljana.trajkovska@mon.gov.mk 070 409 808

Рејхане Исмаили

Помлад соработник

(заменик член)

Сектор за  Наука и иновации

rejhane.ismaili@mon.gov.mk

076 298 313

Анета Митевски

Помлад соработник

(заменик член)

Сектор за Европска унија

aneta.mitevski@mon.gov.mk

076 446 172

Јулија Кечовска

Виш соработник

(заменик член)

Сектор за високо образование

julija.kecovska@mon.gov.mk

3227 761

Енес Абди

Помлад соработник

(заменик член)

Сектор за наука и иновации

enes.abdi@mon.gov.mk

076 485 059

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Лидија Штерјов Раководител на одделение (член)  Одделение за социјално вклучување LSterjov@mtsp.gov.mk 071 362 055

Милица Коцевска

Советник

(заменик член)

Одделение за социјално вклучување

MKocevska@mtsp.gov.mk

076 298 765

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Ели Чакар

Државен советник за комуникација на политиките на Министерството (член)

 

elicakar@gmail.com

071 226 415

Гајур Рамадани

Советник

(заменик член)

Сектор за кабинетски работи

gramadani@mls.gov.mk

gajurgv@yahoo.com

071 225 874

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Љуљзим Селмани Помошник на раководителот на сектор (член) Сектор за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО lulzim11@gmail.com 3240 547
Нада Пешева 

Советник

(заменик член)

Сектор за европски интеграции nada.pesheva@kultura.gov.mk 075 654159

Бесим Ибраими 

Виш соработник

(заменик член)

Сектор за дејности од областа на културата и уметноста

besim.ibrahimi@kultura.gov.mk

070 958780

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Гордана Гапиќ Димитровска Државен советник за инклузивно и транспарентно креирање на политики во администрација (член)   gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk 071 384 779

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Татјана Лабовиќ

член

Сектор за нормативни и правни работи

tatjana.labovic@mtc.gov.mk

071 323 082

Драган Симоновски

заменик член

Одделение за стратешко планирање

dragan.simonovski@mtc.gov.mk

3145 436

071 289 499

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сашо Секуловски  Помошник раководител на сектор  (член) Сектор за координација на работата на министерот s.sekulovski@moepp.gov.mk  

Зулејха Сефули

 

Ангелина Јовановиќ

Помлад соработник

(заменик член)

Советник

(заменик член)

Сектор за финансии

 

Сектор за комуникација со јавноста

z.useini@moepp.gov.mk

 

a.jovanovik@moepp.gov.mk

072 244 441

 

070 267 238

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Гордана Цекова  Помошник раководител на сектор (член) Сектор млади gordana@ams.gov.mk 071 262 391

Александра Дичевска

Советник за меѓународна соработка

(заменик член)

Сектор Млади

a.dicevska@ams.gov.mk

075 254 734

Јове Гиовски

Советник во Сектор млади

(заменик член)

Сектор Млади

giovskijove@yahoo.com

078 377 002

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Христина Конеска-Бероска  Раководител на сектор (член) Сектор за интеграција hristina.koneska@sep.gov.mk 070 409 614

Синела Аговиќ-Бугариќ

(заменик член)

Одделение за правда, слобода и безбедност

Сектор за интеграција

Sinela.Agovic-Bugaric@sep.gov.mk

3200 261

070 409 584

Undefined