Контакт

Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

Oдделение за соработка со невладини организации

бул. Илинден бр.2, 1000 Скопје

nvosorabotka@gs.gov.mk 

Телефон: 3118 022, локал 336

 

 

Мрежа на државни службеници за следење на спроведување на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Име и презиме

Звање

Сектор/одделение

е-меил

Телефон

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Сања Груевска-Георгијевски

Помлад соработник

Сектор за меѓународна соработка

sanja.gruevska@morm.gov.mk

3282 442

070 403 011

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Татјана С. Грошева

Началник (член)

 

tatjana_groseva@moi.gov.mk

070 342 763

Сусана Новакоска

Полициски советник (заменик член)

Сектор за стратешко планирање и управување со квалитет

susana_novakoska@moi.gov.mk

071 213 049

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Зулќуфли Ајвази

 

     Државен советник(член)

 

Државен советник за казнено законодавство

 

zajvazi@mjustice.gov.mk

3116 648 лок. 320: 071 223 652

Никола Бабановски

 

Помлад соработник (заменик член)

 

Помлад соработник за политички партии и здруженија

 

nbabanovski@mjustice.gov.mk

071 220 973

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Елена Здравковска

член

Директорат за мултилатерални односи

elena.zdravkovska@mfa.gov.mk

3110 333

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Данаил Каров

заменик член

Оделение за даночна и царинска политика

danail.karov@finance.gov.mk

3255 647

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА            

Диела Сопај Јашари

Соработник

  (заменик член)

Одделение за поттикнување на општествено одговорни практики и градење на партнерства

 

diella.sopaj@economy.gov.mk

 

3093 421

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Соња Трпчевска-Јанковска

Посебен советник во Кабинетот на министерот

Кабинет на министер

sonja.trpcevska@mzsv.gov.mk

071 315 924

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Анa Димова

Помлад соработник

Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита

ana.dimova@zdravstvo.gov.mk

076 455 851

Мизијен Бајрами

Помлад соработник

(заменик член)

Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита

mizijene.bajrami@zdravstvo.gov.mk

075 442 413

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Рејхане Исмаили

Помлад соработник

Сектор за  Наука и иновации

rejhane.ismaili@mon.gov.mk

076 298 313

Анета Митевски

Помлад соработник

Сектор за Европска унија

aneta.mitevski@mon.gov.mk

076 446 172

Јулија Кечовска

Виш соработник

Сектор за високо образование

julija.kecovska@mon.gov.mk

3227 761

Енес Абди

Помлад соработник

Сектор за наука и иновации

enes.abdi@mon.gov.mk

076 485 059

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Душан Томшиќ

член

Кабинет на Министер за труд

DTomsic@mtsp.gov.mk

070 329 377

Милица Коцевска

заменик член

Советник во Одделение за социјално вклучување

MKocevska@mtsp.gov.mk

076 298 765

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Ели Чакар

Државен советник

 

elicakar@gmail.com

071 226 415

Гајур Рамадани

Советник

(заменик член)

Сектор за кабинетски работи

gramadani@mls.gov.mk

gajurgv@yahoo.com

071 225 874

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Нада Пешева 

Советник

(член)

Сектор за европски интеграции nada.pesheva@kultura.gov.mk 075 654159

Бесим Ибраими 

Виш соработник

 (заменик член)

Сектор за дејности од областа на културата и уметноста

besim.ibrahimi@kultura.gov.mk

070 958780

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Марија Теговска

Советник во кабинет (заменик член)

Кабинет на министер

marija.tegovska@mioa.gov.mk

070 390 118 071 294 459

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Татјана Лабовиќ

член

Сектор за нормативни и правни работи

tatjana.labovic@mtc.gov.mk

071 323 082

Драган Симоновски

заменик член

Одделение за стратешко планирање

dragan.simonovski@mtc.gov.mk

3145 436

071 289 499

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Зулејха Сефули

 

Ангелина Јовановиќ

Помлад соработник

 

Советник

Сектор за финансии

 

Сектор за комуникација со јавноста

z.useini@moepp.gov.mk

 

a.jovanovik@moepp.gov.mk

072 244 441

 

070 267 238

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Александра Дичевска

Советник за меѓународна соработка

Сектор Млади

a.dicevska@ams.gov.mk

075 254 734

Јове Гиовски

Советник во Сектор млади

(заменик член)

Сектор Млади

giovskijove@yahoo.com

078 377 002

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Славица Кузмановска

член

Сектор за организациски работи и односи со јавност Одделение за односи со јавност

slavica.karova@sep.gov.mk

070 409 561

Синела Аговиќ-Бугариќ

заменик член

Одделение за правда, слобода и безбедност

Сектор за интеграција

Sinela.Agovic-Bugaric@sep.gov.mk

3200 261

070 409 584

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И ОДНОСИ ПОМЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

м-р Хајрие Елези - Велиу

Државен советник

 

hajrije.elezi@hotmail.com

076 444 345

Суеда Мифтари - Бајрами

Раководител на сектор

(заменик член)

Сектор за унапредување на меѓуетнички односи

sueda.bajrami@siofa.gov.mk

076 446 093

Undefined