Контакт

                                                                                                                           

Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Булевар "Илинден" бр.2

1000 Скопје, Република Северна Македонија

телефон: +389(0)2 3 118 022 локал 336

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Име и презиме

Институција

e – mail адреса

Јасминка Ангелова

Министерство за внатрешни работи

Jasminka_Angelova@moi.gov.mk

Мира Димишковска

Министерство за правда

mdimiskovska@mjustice.gov.mk

Розика Бојаџиева

Министерство за финансии

rozika.bojadzieva@finance.gov.mk

Елизабета Тодорова

Министерство за економија

Elizabeta.todorova@economy.gov.mk

Аднан Селмани

Министерство земјоделство, шумарство и водостопанство

adnan.selmani@mzsv.gov.mk

 

Министерство за здравство

 

Билјана Трајковска

Министерство за образование и наука

Biljana.trajkovska@mon.gov.mk

Душан Томшиќ

Министерство за труд и социјална политика

dtomsic@mtsp.gov.mk

Ели Чакар

Министерство за локална самоуправа

elicakar@gmail.com;

eli.cakar@mls.gov.mk

Љуљзим Селмани

Министерство за култура

lulzim.selmani@kultura.gov.mk

Сашо Секуловски

Министерство за животна средина

S.Sekulovski@moepp.gov.mk;         sekulovskisaso@yahoo.com

Гордана Гапиќ-Димитровска

Министерство за информатичко општество и администрација

gordana.dimitrovska@mioa.gov.mk

Христина Конеска Бероска

Секретаријат за европски прашања

Hristina.Koneska-Beroska@sep.gov.mk

Санела Хаџибулиќ

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

sanela.hadzibulic@mpsoz.gov.mk

Томислав Андоновски

Агенција за млади и спорт

tomislavandonovski@gmail.com

Фани Каранфилова Пановска

Развој на граѓанскиот сектор

Фондација Отворено општество-Македонија Скопје

fani.karanfilova@fosm.mk;

fosm@fosm.mk

Сабина Факиќ

Демократија и владеење на правото

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

ccc.sfakic@gmail.com;

sfakic@ccc.org.mk

Уранија Пировска

Промоција и заштита на човековите права и антидискриминација

Здружение Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија Скопје

Uranija.Pirovska@Mhc.org.mk

 

Економски и одржлив развој

 

 

Теодора Столевска

Наука, образование и доживотно учење

Здружение на граѓани Младински образовен форум Скопје

teodora_stolevska@mof.org.mk

Зоран Илиески

Млади

Коалиција на младински организации Сега Прилеп

zorani@sega.org.mk;

sega@sega.org.mk

Марио Јанчев

Социјална заштита и заштита на деца

Здружение на граѓани СОС Детско село Северна Македонија Скопје

mario.jancev@sos.org.mk; mariojancev@gmail.com

Наташа Бошкова

Заштита на маргинализираните лица

Коалиција сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници Маргини Скопје

natasa.boskova@gmail.com

Ирена Цветковиќ

Родова еднаквост

Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

irena.cvetkovik@gmail.com

Елизабета Божиноска

Заштита на здравјето

Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје

elizabeta.bozinoska@hera.org.mk

Лилјана Јоноски

Земјоделство и рурален развој

Здружение Рурална коалиција Куманово

liljana.jonoski@gmail.com

Јане Чаловски

Култура

Јадро Асоцијација на независната културна сцена Скопје

yanecalo@gmail.com

Снежана Трпевска

Медиуми и информатичко општество

Здружение на новинарите на Македонија Скопје

snezana.trpevska@resis.mk

Ана Чоловиќ Лешоска

Заштита на животната средина

Здружение Центар за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопје

ana@ekosvest.com.mk

 

Спорт

 

 

 

ЕУ интеграции и политики

 

 

Macedonian