2-ра седница на Советот

2-ра седница на Советот

18.11.2021 година

- Усвојување на Записникот од Првата (конститутивна) седница на Советот, одржана на 15.9.2021 год.

- Извештај за реализација на заклучоците од Првата (конститутивна) седница на Советот, одржана на 15.9.2021 год.

 

Точки на дневниот ред:

1

Предлог-Стратегија на Владата на Република Северна Македонија за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024

2

Јавен повик за избор на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации

3

Јавен повик за учество на еден претставник на граѓанското општество во Секторската комисија за уметност (на барање на Одборот за национална рамка за квалификации)

4

Барање за овозможување транспарентен и консултативен процес на реорганизација во рамки на ИПА проектот „Поддршка на државната реорганизација“ со референтен број EuropeAid/139876/DH/SER/MK и Барање да не се усвои финалниот извештај на експертскиот тим пред да биде консултиран со засегнатите страни

5

Реакција на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество на планирањето средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година

6

Разно

Undefined