Jump to Navigation

2-ра седница на Советот

2-ра седница на Советот

14.5.2018 во 8:30 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов
1

Предлог-Деловник за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

2

Избор на претседател и заменик претседател на Советот

3 Предлог-Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓнскиот сектор, со Акциски план 2018-2020
4

Експертско мислење и препораки – Анализа на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

5 Прашања и предлози


Одделение за соработка со невладини организации

на Генералниот секретаријат на Владата

Бул: Илинден бр.2

1000 Скопје, Република Мекедонија

Телефонски број: 02/3118022 локал 191 или 307

nvosorabotka@gs.gov.mk

Спроведување на стратегија

Финансиска поддршка

Предлози од граѓански сектор

Copyright © 2015 nvosorabotka.gov.mk

 

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат

без посебна дозвола со наведување на изворот.

Book | by Dr. Radut