2-ра седница на Советот

2-ра седница на Советот

14.5.2018 во 8:30 часот

 

Точки на дневниот ред:

Точка Наслов
1

Предлог-Деловник за работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

2

Избор на претседател и заменик претседател на Советот

3 Предлог-Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓнскиот сектор, со Акциски план 2018-2020
4

Експертско мислење и препораки – Анализа на Одлуката за формирање на Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

5 Прашања и предлози
Macedonian